Przetargi.pl
Remont drogi z płyty przedhangarowej do płaszczyzny prób śmigłowców na terenie kompleksu lotniskowego w Latkowie

12 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Okólna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 43 35 40, , fax. 261 43 36 60
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Okólna 37
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 43 35 40, , fax. 261 43 36 60
  REGON: 34090172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://12wog.wp.mil.pl/pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi z płyty przedhangarowej do płaszczyzny prób śmigłowców na terenie kompleksu lotniskowego w Latkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi z płyty przedhangarowej do płaszczyzny prób śmigłowców na terenie kompleksu lotniskowego w Latkowie - PKOB 2121. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 2.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1. do SIWZ); 2.2. Przedmiar robót; 2.3. Projekt umowy (Załącznik Nr 7. do SIWZ). 3. Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych (lecz o parametrach nie gorszych) do wymienionych w przedmiarze robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej jako ST). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne certyfikaty (deklaracje) zgodności z obowiązującymi normami techniczną. 4. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się udzielić minimalnej 60 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy. Bieg i termin gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje wady zastosowanych materiałów oraz wady w wykonanych pracach. 6. Zamawiający informuje, że jeśli w dokumentacji przetargowej podano nazwy własne, są one tylko przykładowe i nie stanowią wskazania producenta, a określają jedynie klasę produktu i jego jakość. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie (produkt równoważny 7. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako kosztorysowe, a wysokość wynagrodzenia będzie ustalona na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny ofertowej na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac został podany w rozdziale XII niniejszej Specyfikacji. 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 4 300,00 PLN (słownie złotych polskich: cztery tysiące trzysta 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane o wartości co najmniej 100.000,00 PLN każda, potwierdzone dowodami, że zostały wykonane należycie. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobą posiadającą (osobami posiadającymi) uprawnienia budowlane do kierowania przedmiotowymi robotami budowlanymi, wydanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 z późn. zm.) lub inne odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego, zwłaszcza zrzeszonych w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, w zakresie określonym w przedmiocie, na funkcję wymienioną poniżej: • Kierownik budowy - uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej; • Kierownik robót drogowych – uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania i nadzorowania robót drogowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach