Przetargi.pl
Dostawa polowego sprzętu kwaterunkowego

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, Podchorążych
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 413 876/261 414 285, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  Podchorążych 33
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 413 876/261 414 285, , fax. -
  REGON: 09057078200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: rzibydgoszcz.wp.ron.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa polowego sprzętu kwaterunkowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa polowego sprzętu kwaterunkowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39113200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W terminie do 10 dni roboczych po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (ul. Fabryczna 16 Bydgoszcz) pierwsze egzemplarze poszczególnych grup wyrobów, wraz z wymaganymi atestami, certyfikatami, protokołami badań, innymi wymaganymi dokumentami oraz wzorami materiałów, wybarwieniami elementów drewnianych, metalowych i próbkami tkanin tapicerskich wymaganych do wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. 3. W celu identyfikacji wyrobów dostarczanych do jednostek wojskowych, zgodnie z zasadami, o których mowa w Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu Obrony Narodowej, Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do opracowania KARTY WYROBU w postaci elektronicznej, w formacie MS Excel (zał. nr 6 Decyzji nr 3/MON) i przekazania jej do wszystkich odbiorców przedmiotu zamówienia wskazanych w umowie na żądanie Zamawiającego. Wzór karty stanowi załącznik nr 8 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną