Przetargi.pl
Dostawę żywności do stołówki Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ul. Grunwaldzka 33/35

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 602 292, , fax. 566 602 292
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące
  ul. Grunwaldzka 33/35
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 602 292, , fax. 566 602 292
  REGON: 18780800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsps.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę żywności do stołówki Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ul. Grunwaldzka 33/35
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę żywności do stołówki Internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, ul. Grunwaldzka 33/35 - 8 części
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ ) 2) Wypełniony formularz cenowy: (załączniki nr 4A-4H do SIWZ) 3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach