Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 3216L Złojec - Wielącza

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 396 332 , fax. 846396332
 • Data zamieszczenia: 2020-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Szczebrzeska 69
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 396 332, fax. 846396332
  REGON: 95037174900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zdp.zamosc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 3216L Złojec - Wielącza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont drogi powiatowej nr 3216L Złojec - Wielącza. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) remont drogi powiatowej – ok. 7,0 km (klasa drogi – Z na terenie gmin Nielisz i Szczebrzeszyn w km 0+060 – 7+058, z czego wyłączony z opracowania jest zmodernizowany przejazd kolejowy zlokalizowany w km 1+884 – 1+908); 2) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 3) wykonanie podbudowy na podparciu krawędzi jezdni z kruszyw łamanych oraz gruntu stabilizowanego cementem; 4) wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną; 5) warstwa wiążąca; 6) warstwa ścieralna; 7) wykonanie obustronnych poboczy; 8) remont zjazdów z kostki brukowej, kruszywa; 9) wykonanie zjazdów publicznych na drogi boczne (9 dróg gminnych); 10) odtworzenie rowów przydrożnych i oczyszczenie przepustów; 11) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; 12) roboty wykończeniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Pozostałe informacje w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach