Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1135 m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo.

POWIAT NOWODWORSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego 1B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 765-32-00 , fax. 22 765-32-01
 • Data zamieszczenia: 2022-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT NOWODWORSKI
  ul. Ignacego Paderewskiego 1B
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 765-32-00, fax. 22 765-32-01
  REGON: 013270034
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowodworski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1135 m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych drogowych, w ramach których zostanie wyremontowana droga powiatowa nr 3002W na odcinku o długości 1135 m przez miejscowości Wygoda Smoszewska oraz Smoszewo, gm. Zakroczym. W roku ubiegłym dokonano przebudowy ww. drogi powiatowej na odcinku o długości 1150 m. Zakres robót obejmuje kontynuację tych prac polegających na odtworzeniu poboczy z tłucznia kamiennego, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z ułożeniem geosiatki na całej szerokości jezdni w celu jej zabezpieczenia przed spękaniem, regulację wysokościową zjazdów z kostki brukowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych, oczyszczenie rowów, przepustów, wykonanie oznakowania poziomego, a także montaż oznakowania i latarni hybrydowej z własnym źródłem zasilania, doświetlających przejście dla pieszych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1-3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 12 000,00 zł.Szczegółowe informacje zasad wnoszenia wadium znajdują się w dziale IX SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Odnośnie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, iż:1) posiadane doświadczenie:w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną (robotę zrealizowaną w ramach jednej umowy / jednego zlecenia), polegającą na remoncie / budowie / przebudowie drogi publicznej, której elementem było układanie nawierzchni bitumicznej na powierzchni co najmniej 4 000 m2.W/w terminy „remont”, „przebudowa”, „budowa” należy definiować zgodnie z zapisami art. 3 pkt 6, 7a oraz 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn.zm.).Dodatkowe wymagania:W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum / spółka cywilna), są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia w całości co najmniej jeden z nich.W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają w całości samodzielnie – lub – w całości jest on spełniany przez podmiot, na zasoby, którego Wykonawca się powołuje.Zamawiający dopuszcza, by w sytuacji składania przez Wykonawcę oferty wspólnej (konsorcjum / spółka cywilna) lub w przypadku powoływania się na zasoby innych niż Wykonawca podmiotów w celu wykazania spełniania w/w warunku, Wykonawcy wspólnie lub Wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby (przy zachowaniu w/w zasad), wykazali spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego, jedynie w sytuacji, gdy podmiot, który wykazał spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego w zakresie w/w kategorii robót, będzie faktycznie wykonywał tę część zamówienia, co do której wykazał posiadane zdolności.Odnośnie doświadczenia zdobytego uprzednio przez Wykonawców w ramach wspólnie zrealizowanego zamówienia z innym Wykonawcą / Wykonawcami (konsorcjum / spółka cywilna) Zamawiający wskazuje, iż Wykonawcy mogą posługiwać się nim w celu wykazania spełniania postawionego przez w Zamawiającego warunku w niniejszym postępowaniu wyłącznie w sytuacji, gdy bezpośrednio uczestniczyli w wykonywaniu wykazywanych robót budowlanych w zakresie kategorii robót wymaganych przez Zamawiającego w ramach tego warunku.2) personel:dysponuje co najmniej jedną osobą (która będzie pełnić funkcję kierownika budowy), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.Kierownik budowy powinien posiadać wymagane przez Zamawiającego uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.).Wykonawca może wykazać również osoby posiadające uprawnienia odpowiadające ww. uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także osoby, posiadające uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1646).W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w rozumieniu art. 4a ustawyz dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnionymi wyżej, jeżeli:- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi wskazanymi przez Zamawiającego, oraz:- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych – lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych – zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum / spółka cywilna), są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia co najmniej jeden z nich – lub - że warunek ten spełniają wspólnie (łącznie).W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia co najmniej Wykonawca, lub co najmniej podmiot udostępniający zasoby, lub – że warunek ten spełniają wspólnie (łącznie) Wykonawca i podmiot, na zasoby, którego Wykonawca się powołuje.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach