Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 2727E Złaków Kościelny – Mastki

Gmina Chąśno ogłasza przetarg

 • Adres: 99-413 Chąśno, Chąśno
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 838 14 25, 838 14 23 , fax. 46 838 13 64
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chąśno
  Chąśno 55
  99-413 Chąśno, woj. łódzkie
  tel. 46 838 14 25, 838 14 23, fax. 46 838 13 64
  REGON: 75014788600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ugchasno.nv.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 2727E Złaków Kościelny – Mastki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: 1. Postępowaniem przetargowym objęto remont odcinka drogi powiatowej nr 2727E na odcinku Złaków Kościelny -Mastki od 1+870 do km 3+520 o długości 1650 mb . szer. jezdni 4,05 mb. szerokość poboczy do 0,75 mb. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: a) Wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni: - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 0-75kg/m2 - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm b) Remont części poboczy poprzez ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szer. 0,75 m z kruszywa łamanego warstwą grubości 10 cm z kruszywa łamanego . c) Remont mijanek oraz krawędzi poprzez wymianę istniejącej nawierzchni na podaną niżej: - warstwa odsączająca grubości 15 cm - podbudowa z kruszywa C90/3 grubości 20 cm, - warstwa wiążąca z mieszanki AC16W grubości 6 cm - warstwa wyrównawcza z mieszanki AC16W 75kg/m2 - warstwa ścieralna z mieszanki AC11S grubości 3 cm. d) Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp e) Oznakowanie pionowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, t.j.: do dnia 26 września 2019 r. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy p.z.p. 1) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej Oddział w Chąśnie Urząd Gminy w Chąśnie 32 9288 1112 1014 7164 2000 0150 z adnotacją: „wadium na remont drogi powiatowej nr 2727 Złaków Kościelny - Mastki” 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię , dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie oraz musi zawierać następujące elementy: wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji /ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nazwę postępowania, wskazanie sumy gwarancyjnej, określenie terminu ważności gwarancji, z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy p.z.p. 9. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ,ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy p.z.p. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w t. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). 4. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach