Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.: 1 „Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej”, 2 „Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102”.

Urząd Miasta Skierniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48468345100 , fax. +48468345151
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Skierniewice
  ul. Rynek 1
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. +48468345100, fax. +48468345151
  REGON: 00052430600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.um.skierniewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.: 1 „Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej”, 2 „Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.: 1 „Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej”, 2 „Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102”. I. Informacje ogólne 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, strona internetowa: www.bip.um.skierniewice.pl nr telefonu 0-46 834-51-00; 832-57-74 nr faksu 0-46 832-57-74, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn. Część I: „Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej ”, Część II: „Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102”. 2. Rodzaj zamówienia: Usługi 3. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony przeprowadzany jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani równoważnych. 6. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień podobnych zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy pzp. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług stanowić mogą nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia. 7. Zamawiający nie zamierza: a) Zawierać umowy ramowej b) Ustanowić dynamicznego systemu zakupów c) Wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8. Termin wykonania zamówienia: Zamówienia należy zrealizować w terminach: Część I – 20.12.2019 Część II – 20.12.2019 Za termin złożenia uznaje się datę osobistego dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Poza ustalonym wyżej terminem Wykonawca zobowiązany jest do stosowania terminów wynikających z ustaleń rad technicznych. 9. Źródła finansowania zadania: UM Skierniewice Budżet Obywatelski 10. Nazwa zadania, roboty oraz ich lokalizacja Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.: Część I: „Budowa placu zabaw przy ul Konwaliowej ”, Część II: „Renowacja boisk i budowa systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102”. 10.1 Wspólny słownik kodów CPV: 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 71248000–8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 10.2 Zakres prac 10.2.1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w: „Programie funkcjonalno-użytkowym”, stanowiącym załączniki nr 9.1, 9.2 do SIWZ , które stanowią jej integralną część. 10.2.2. W skład zamówienia wchodzą: 10.2.2.1. koncepcja projektowa na budowę placu zabaw przy ul. Konwaliowej w Skierniewicach ( Część I ), koncepcja projektowa renowacji boisk i budowy systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102 ( Część II ), oraz dla Części I i Części II : projekty budowlane i wykonawcze, Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych , 10.2.2.2. uzyskanie wymaganych prawem, wynikających z zakresu Programów funkcjonalno-użytkowych warunków technicznych, pozwoleń, zezwoleń w szczególności wynikających z ustawy Prawo budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych , 10.2.2.3. pozyskanie pisemnych zgód właścicieli/użytkowników działek prywatnych dotyczące zakresu opracowania, oraz ewentualnych zgód na wejście w teren lub inne niezbędne zgody pozwalające Zamawiającemu na realizację inwestycji. 10.2.2.4. wykonanie własnym staraniem i na własny koszt wszelkiego rodzaju pomiarów, map, inwentaryzacji oraz innych czynności i dokumentów, a także uzyskanie wszelkich dokumentów i decyzji, w tym decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, zgód a także ekspertyz, badań, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa okażą się niezbędne do wykonania dokumentacji i pozwolą Zamawiającemu na realizację zadań. 10.2.2.5. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, w przypadku wystąpienia braków lub błędów w dokumentacji projektowej, konieczności wykonania dodatkowych opracowań, a także w przypadku konieczności sporządzenia dokumentacji zamiennej, ich wykonania w ramach kwoty umownej wynagrodzenia – nadzoru autorskiego. 10.2.2.6. udzielanie pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowo – kosztorysowej na etapie wykonywania projektów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego, faxem lub pocztą elektroniczną. 10.2.2.7. opracowanie dokumentacji zaopatrzonej w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z Umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a ponadto, że kosztorysy inwestorskie są aktualne według stanu na dzień podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego ich przekazanie Zamawiającemu. 10.2.2.8. usunięcie wad dokumentacji, w tym usunięcie jej braków, dokonanie jej uzupełnień bądź wprowadzenie w niej innych zmian - w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do tej dokumentacji przez Zamawiającego lub inne uprawnione Organy - bez dodatkowego wynagrodzenia. 10.2.2.9. Zakres zadania inwestycyjnego oraz szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty w załącznikach nr 9.1, 9.2 do SIWZ może ulec zmianie, o ile wyniknie to z ustaleń i uzgodnień dokonywanych w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, gdy zakres przedmiotu zamówienia będzie pozostawał w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa lub normami budowlanymi. W tym przypadku, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie zamienne. 10.3. Obowiązki Wykonawcy 10.3.1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w opracowaniu dokumentacji udział osób posiadających uprawnienia w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych. 10.3.2. Wykonawca zobowiązany jest dla dokumentacji do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji lub/i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i dokona zgłoszenia budowy (prowadzenia robót budowlanych). 10.3.3 Wykonawca - oprócz przypadków określonych w dalszej części Umowy oraz wynikających z przepisów prawa - zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do usunięcia wad dokumentacji w tym do usunięcia jej braków, dokonania jej uzupełnień bądź wprowadzenia w niej innych zmian - w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do tej dokumentacji przez Zamawiającego lub inne uprawnione Organy. 10.3.4 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach technicznych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego z wykazaniem postępu realizacji prac. 10.3.5 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania koncepcji w ciągu 10 dni od podpisania umowy. 10.3.6 Zamawiający nie później niż w terminie 5 dni roboczych od przekazania koncepcji przedstawi uwagi do uwzględnienia w kolejnych pracach lub dokona akceptacji przedstawionej koncepcji. 10.3.7 Do kolejnych prac Wykonawca przystąpi po przyjęciu koncepcji bez uwag przez Zamawiającego. 10.3.8. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o wystawienie stosownego pełnomocnictwa/pełnomocnictw w celu realizacji zamówienia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający udzieli wskazanym przez Wykonawcę osobom - pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego i występowania w jego imieniu przed organami i instytucjami administracyjnymi we wszystkich sprawach formalno-prawnych związanych ze składaniem wniosków, uzyskania niezbędnych pozwoleń, opinii, uzgodnień lub/i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i zgłoszeniu robót budowlanych. Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej nie będą zawierały upoważnienia do zaciągania przez Wykonawcę, czy też wskazane przez niego osoby - jakichkolwiek zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 10.3.9. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy będących w jego posiadaniu materiałów źródłowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach uzgodnionych przez Strony. 10.3.10. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność techniczną lub zawodową potrzebne do realizacji w/w zadania, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia oraz posiada stosowne uprawnienia. 10.3.11. Wykonawca oświadcza, że wykonane przez niego opracowania projektowe będą sporządzone z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki projektowej oraz, że są kompletne, spójne i stanowić mogą podstawę do realizacji robót budowlanych. 10.3.12. Wykonawca zapewni wykonanie świadczeń objętych Umową z należytą profesjonalną starannością, w sposób zgodny z wymaganiami przepisów prawa i obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z zachowaniem standardów właściwych dla danej kategorii prac. 10.3.13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków wynikających z Umowy. 10.3.14. Wszystkie zaproponowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą spełniać wymogi obowiązujących norm i przepisów prawa. 10.3.15. Zastosowane materiały winny spełniać wymogi prawa budowlanego, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy; wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania. 10.3.16. Zamawiający wymaga, aby opracowanie było kompletnym materiałem, na podstawie którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe na wykonanie przedmiotowych obiektów. 10.3.17. Zamawiający wymaga aby dokumentacja była sporządzona zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na proces sporządzania oferty, a więc taki, który nie utrudni uczciwej konkurencji, zakazuje się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 10.4. Zakres ilościowy opracowań 10.4.1.1. koncepcja - 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej. 10.4.1.2. Projekty budowlane - wynikające z przyjętych rozwiązań 6 egz. w wersji papierowej, w tym 2 egz. oryginały będące załącznikiem do decyzji o pozwoleniu na budowę, 4 dodatkowe egzemplarze, 2 egz. w wersji elektronicznej). Dotyczy to wszystkich niezbędnych branż, 10.4.3. Projekty wykonawcze (5 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej wszystkich niezbędnych branż. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ze sobą w jedną dokumentację zawartości projektu budowlanego i zawartości projektu wykonawczego, pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie materiały (rysunkowe i opisowe) niezbędne do prawidłowego wykonania poszczególnych zadań. 10.4.4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót (5 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej) – dotyczy wszystkich branż. 10.4.5. Przedmiary robót (3 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie Excel i pdf) – dotyczy wszystkich branż. 10.4.6. Kosztorysy inwestorskie (3 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie Excel i pdf) – dotyczy wszystkich branż, 10.4.7. wszystkie niezbędne materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zależności od przyjętych rozwiązań (6 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej). 10.4.8. wszystkie inne materiały (projekty, dokumentacje, uzgodnienia) nie wymienione a niezbędne dla kompletnego wykonania zamówienia, wynikające z przyjętych rozwiązań przez projektanta. Zamawiający wymaga by Wykonawca przekazał w/w opracowania osobiście w siedzibie Zamawiającego pod adresem Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji Urzędu Miasta Skierniewice ul. Floriana 9; 96-100 Skierniewice. II. Opis przedmiotu zamówienia: Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji projektowej na budowę placu zabaw przy ul. Konwaliowej ( Część I ), koncepcji projektowej renowacji boisk i budowy systemu nawodnienia na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102 ( Część II ), oraz dla Części I i Części II : projekty budowlane i wykonawcze, Specyfikację Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych, decyzję na pozwolenie na budowę lub/i zgłoszenie robót budowlanych szczegółowo opisane w pkt 10.2 , 10.3, 10.4 SIWZ oraz w załączniku nr 9.1 i w załączniku nr 9.2 do SIWZ. III. Klauzula informacyjna przekazana w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: · Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: umskier@um.skierniewice.pl · Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice, e-mail: iod@um.skierniewice.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań inwestycyjnych p.n. : „Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej ”, „ Renowacja boisk i budowa systemu nawadniania na obiekcie przy ul. Nowobielańskiej 102” nr RZP.271. 71 .2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; · odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm), dalej „ustawa Pzp”; · Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; · obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; · w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; · posiada Pani/Pan: o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; · nie przysługuje Pani/Panu: o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od konkretyzacji tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty - treść formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 3.Wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę o ile podwykonawcy Ci są znani Wykonawcy na etapie składania ofert firm podwykonawców wg wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA: W przypadku korzystania z podwykonawców, przed podpisaniem umowy z podwykonawcą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wzór umowy z podwykonawcą do akceptacji. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w części IV pkt 1.5 SIWZ wg załącznika nr 7 SIWZ. . 5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 Ustawy Pzp do oferty należy dołączyć dokumenty: - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 23 ustawy, - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ. - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. muszą być złożone przez każdy podmiot, - pozostałe dokumenty wymienione w cz. IV podmioty składają wspólnie jako konsorcjum, 6.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 6.1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający odstępuje od konkretyzacji warunków udziału w postępowaniu 6.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w przypadku gdy jest to wymagane są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, do których może dojść w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ. 6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w punkcie 6.3.a. SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. b) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach