Przetargi.pl
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa szkół na terenie Gminy Nowosolna”

GMINA NOWOSOLNA ogłasza przetarg

 • Adres: 92-703 Łódź, Rynek Nowosolna 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA NOWOSOLNA
  Rynek Nowosolna 1
  92-703 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 472057780
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa szkół na terenie Gminy Nowosolna”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż dla zadania polegającego na rozbudowie, przebudowie i remoncie Szkoły Podstawowej w Lipinach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa szkół na terenie Gminy Nowosolna” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.3.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach