Przetargi.pl
„Remont drogi powiatowej nr 2201G Grabowo – do granicy Powiatu Gdańskiego, km 0+000 – 4+337”

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 83-400 Kościerzyna, ul. Drogowców
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 862 513 , fax. 586 862 513
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Drogowców 2
  83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie
  tel. 586 862 513, fax. 586 862 513
  REGON: 19168759500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpkoscierzyna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont drogi powiatowej nr 2201G Grabowo – do granicy Powiatu Gdańskiego, km 0+000 – 4+337”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2201G Grabowo – do granicy Powiatu Gdańskiego, km 0+000 – 4+337”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) Wadium może być wniesione w następującej formie: 1.1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, nr rachunku: 79 8328 0007 2001 0012 1806 0011 z dopiskiem „Wadium - Remont drogi powiatowej nr 2201G Grabowo – do granicy Powiatu Gdańskiego, km 0+000 – 4+337”. 1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.3. gwarancjach bankowych, 1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.). 2. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Powiat Kościerski, 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9C. 3. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, a nie data obciążenia rachunku Wykonawcy. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w jednej kopercie. 4. Nie wniesienie wadium lub jego wniesienie po terminie oraz w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. 5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania (składanych wraz z formularzem ofertowym): Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty: 1. pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 2. w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć je w formie oryginału, razem z ofertą w jednej kopercie. 3. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może złożyć dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach