Przetargi.pl
"Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczytno - Łuka od km 0+000 do km 7+800"

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. K. Mrongowiusza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6231495 w. 41, , fax. 896 240 736
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie
  ul. K. Mrongowiusza 2
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6231495 w. 41, , fax. 896 240 736
  REGON: 51075118300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szczytno-zdp.bip-wm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Remont drogi powiatowej nr 1667N Szczytno - Łuka od km 0+000 do km 7+800"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres inwestycji obejmuje wykonanie remontu drogi o szerokości 5 m na łącznej długości 4.600 mb (3 odcinki drogi: km 0+000 do km 1+500, km 3+000 do km 5+500, km 7+200 do km 7+800; o długościach: 1.500, 2.500 i 600 mb) oraz odtworzenie obustronnych poboczy gruntowych o szer. 1,0 m na łącznej długości 6.800 m. Remont obejmował będzie: - podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej grysami kamiennymi i emulsją asfaltową, - regulację poboczy, - renowację rowów przydrożnych, - wykonanie nowych znaków poziomych i pionowych. Odtworzone zostaną obustronnie rowy przydrożne o łącznej długości 6.600 m. Odwodnienie metodą powierzchniowego jednostronnego i dwustronnego spływu wód opadowych do rowów przydrożnych. Wyremontowane zostanie jedno skrzyżowanie z drogą krajową nr 53. Wykonane zostanie jedno przejście dla pieszych. Lokalizację odcinków drogi przewidzianych do powierzchniowego utrwalenia przedstawia załączony do SIWZ plan sytuacyjny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych i 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo jeśli dotyczy, zobowiązanie jeśli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach