Przetargi.pl
Dostawa sukcesywna czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2020 do Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 233 420 , fax. (089) 5233278
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ul. Oczapowskiego 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 233 420, fax. (089) 5233278
  REGON: 51088420500010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwm.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sukcesywna czasopism krajowych w prenumeracie na rok 2020 do Biblioteki Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa czasopism krajowych w prenumeracie w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. (nawet jeśli ukazały się przed 01.01.2020 r. lub ukażą się po 31.12.2020 r., ale są sygnowane rokiem 2020), w wersji drukowanej (i elektronicznej jeśli wydawca oferuje ją bezpłatnie w ramach prenumeraty drukowanej). Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz w dokumencie „Formularz cenowy”, który jest załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22200000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 2.1. Wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2.2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2.3. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ; 2.4. Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5. 2.5. Zamawiający wymaga, aby każdy z Wykonawców składających swoją ofertę do przedmiotowego postępowania dostarczył płytę CD/DVD z wypełnionym formularzem cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w formacie XLS (program biurowy EXCEL) z wypełnionymi wszystkimi pozycjami.  2.6. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiaj ący może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS, CEIDG, umowa spółki etc.). 2.7. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone notarialnie za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach