Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej Nr 1441N na odcinku od DK51 do km 7+000

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 535 66 30 , fax. 89 535 66 40
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
  ul. Cementowa 3
  10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 535 66 30, fax. 89 535 66 40
  REGON: 51086673300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psd.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej Nr 1441N na odcinku od DK51 do km 7+000
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1441N na odcinku od DK51 do km ok.7+000” 1.1 Roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale Infrastruktury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Olsztynie pismem z dnia 27 sierpnia 2019 r. 1.2 Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie: przedmiaru robót, planu zagospodarowania terenu, projektu stałej organizacji ruchu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 1.3 Lokalizacja DP1441N Stawiguda - Wymój KM 6+035 – 7+000 Roboty będą prowadzone na działkach o numerze: 287/5 obręb 0012 oraz 252 obręb 0014 Wymój, gm. Stawiguda 1.4 Zakres prac: 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2) Remont wjazdów indywidualnych 3) Remont poboczy 4) Wykonanie nowej nawierzchni 5) Roboty wykończeniowe 6) Dostosowanie oznakowania pionowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty. Pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy. Zobowiązanie, w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach