Przetargi.pl
„Remont drogi gminnej nr 004731 w miejscowości Siedlisko”

Urząd Gminy w Siedlisku ogłasza przetarg

 • Adres: 67-112 Siedlisko, pl. Zamkowy
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 883 218 , fax. 683 883 218
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Siedlisku
  pl. Zamkowy 6
  67-112 Siedlisko, woj. lubuskie
  tel. 683 883 218, fax. 683 883 218
  REGON: 97077038750000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: siedlisko.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont drogi gminnej nr 004731 w miejscowości Siedlisko”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie polega na remoncie drogi gminnej nr 004731F w miejscowości Siedlisko,na działce nr ew. 759 i 833, obręb Siedlisko.Droga składa się dwóch ulic: Leśna i Długa. Zakres prac obejmuje wykonanie prac remontowych na trzech odcinkach : - odcinek 1 , wykonanie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych o długości 199 m i pow. 868 m2, chodnika z kostki czerwonej od długości 193 m i pow. 290m2, dziesięciu sztuk zjazdów z kostki betonowej koloru szarego o pow. 165 m2 oraz regulację poboczy gruntowych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem o pow. 249 m2. - odcinek 2 , wykonanie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych o długości 211 m i pow. 766 m2, dojścia do posesji z kostki betonowej o pow. 4 m2, trzech sztuk zjazdów z kostki betonowej koloru szarego o pow. 28 m2 oraz regulację poboczy gruntowych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem o pow. 241 m2 - odcinek 3 , wykonanie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych o długości 189 m i pow. 670 m2, chodnika najazdowego z kostki betonowej koloru czerwonego o pow. 124 m2, dwunastu sztuk zjazdów z kostki betonowej koloru szarego o pow. 198 m2 oraz regulację poboczy gruntowych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem o pow. 238 m2. 2. Zakup znaków drogowych i oznakowania drogowego w ilości : - A-5 Skrzyżowanie dróg ( 6 szt) - B-20 Stop ( 1 szt) - D-1 Droga z pierszeństwem przejazdu ( 2 szt) 3. Do oznakowania pionowego należy zastosować znaki małe o licach zabezpieczonych folią odblaskową typu 2 lub folią pryzmatyczną. 4. Szczegółowy zakres robót , technologię wykonawstwa oraz warunki odbioru zawarte są w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , przedmiarze robót do wypełnienia oraz dokumentacji projektowej, które stanowią załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 14 000,00 zł., (słownie: czternaścietysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ((Dz.U. z 2020 r. poz. 299) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BS Nowa Sól, nr rachunku: 74967400060000002044080005 z adnotacją: "wadium -„Remont drogi gminnej nr 004731 w miejscowości Siedlisko”, kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko­wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie w siedzibie zamawiającego pok. nr 15 w terminie do dnia 08.06.2020r. do godz. 10.00, a do oferty dołączyć kserokopię. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ).Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.Dokument wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach