Przetargi.pl
Remont drogi gminnej K 360578 ul. Turystyczna w Czorsztynie w km 0+000 do km 0+ 182

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach ogłasza przetarg

 • Adres: 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 750 070
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
  ul. Gorczańska 3
  34-436 Maniowy, woj. małopolskie
  tel. 182 750 070
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czorsztyn/BIP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej K 360578 ul. Turystyczna w Czorsztynie w km 0+000 do km 0+ 182
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni jezdni i chodnika na ul. Turystycznej w Czorsztynie 2. W zakres zamówienia wchodzą: - Wykonanie wcinek poprzez frezowanie na początku odcinka – 13 m2. - Roboty rozbiórkowe chodników – 252 m2. - Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni asfaltowej 0,5kg/m2 – 736,20 m2. - Ułożenie warstwy ścieralnej gr. 6cm – 736,20 m2. - Regulacja wpustów ściekowych –3 sztuki. - Regulacja włazów kanałowych – 5 sztuk. - Budowa chodnika z kostki betonowej gr. 8cm – 252 m2. a. Projektowana docelowo szerokość jezdni: 3,85- 4,25 m b. Remont drogi gminnej j.w. prowadzony będzie w granicy istniejącego pasa drogi. c. Remont drogi gminnej polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni na nową wraz z remontem chodników w granicach ewidencyjnych w/w działek. d. W wyniku remontu nie będzie zwiększona przepustowość drogi, nośność oraz prędkość dopuszczalna. e. Długość przewidzianego remontu drogi gminnej objętego zgłoszeniem wynosi ok. 182 mb. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określają Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Przedmiary robót - stanowiące załączniki do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości zamówienia: w wysokości 4 000,00 zł 3. Wadium wnosi się wyłącznie w polskiej walucie (PLN). 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Pieniński Bank Spółdzielczy Nr 73 8817 0000 2002 0200 1300 0110
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowych wymagań;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, kosztorysy ofertowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach