Przetargi.pl
Remont drogi gminnej 292456 K Witowice Górne - Sklep w miejscowosci Witowice Górne w km 0+000 - 0+700, Gmina Łososina Dolna

Gmina Łososina Dolna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4448002, , fax. 018 4448002
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łososina Dolna
  Łososina Dolna 300
  33-314 Łososina Dolna, woj. małopolskie
  tel. 018 4448002, , fax. 018 4448002
  REGON: 49189244600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej 292456 K Witowice Górne - Sklep w miejscowosci Witowice Górne w km 0+000 - 0+700, Gmina Łososina Dolna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi gminnej nr 292456 K Witowice Górne –Sklep w miejscowości Witowice Górne w km 0+000 – 0+700,Gmina Łososina Dolna, 2. W ramach zadania należy zrealizować następujące roboty: 2.1. Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 2.2. Wykonanie robót ziemnych dla wzmocnienia podłoża, 2.3. Doziarnienie istniejącego podłoża kruszywem naturalnym o gr. 10 cm, 2.4. Wykonanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym na grubości 30 cm, 2.5. Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 15cm, 2.6. Wykonanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno – asfaltową warstwa wyrównawcza, 2.7. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm, 2.8. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna – asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm, 2.9. Remont odwodnienia drogowego m.in. wymiana przepustu o średnicy fi 800 mm , ułożenie korytek ściekowych, montaż odwodnienia liniowego w poprzek jezdni z odprowadzeniem wód do rowów, 2.10. Wykonanie poboczy drogi, 2.11. Montaż oznakowania pionowego, barier drogowych , malowanie oznakowania poziomego, krawędziowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ) 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (protokołu z otwarcia ofert), Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach