Przetargi.pl
Remont drogi gminnej

Gmina Głuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 96-130 Głuchów, Aleja Klonowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 468 157 530 , fax. 468 157 058
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głuchów
  Aleja Klonowa 5
  96-130 Głuchów, woj. łódzkie
  tel. 468 157 530, fax. 468 157 058
  REGON: 53268800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminagluchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi gminnej Nr 115077E na odcinku Białyni – Białynin Południe na działkach o nr ewidencyjnych 245 i 195, obręb nr 0002 Białynin Południe. Roboty mają na celu odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni drogi gminnej. Opracowaniem objęty został odcinek drogi gminnej na kilometrażu od km 0+000,00 (oś drogi gminnej podporządkowanej) do km 0+953,70 (granica pasa drogowego drogi krajowej nr 72) o długości 953,70 mb. Parametry techniczne remontowanej drogi: Kategoria drogi – G (gminna) Przekrój drogi – jednojezdniowa jednopasmowa, dwukierunkowa, szerokość jezdni 4,10 m. Remont obejmuje wykonanie następujących robót: a) remont nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nakładki: - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75 kg/m2, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm, b) remont (uzupełnienie i wyprofilowanie) poboczy poprzez: - ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy na szerokości 0,75 z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą o grubości 10 cm. 2. Zakres prac obejmuje wykonanie następujących robót: 1. Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze: - roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja, - roboty rozbiórkowe. 2. Roboty nawierzchniowe: - remont jezdni, - remont poboczy, - przełożenie zjazdów z kostki i uzupełnienie zjazdów betonowych asfaltem, - regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej. 3. Rowy 4. Oznakowanie pionowe: - oznakowanie pionowe – wymiana znaku A-7 wraz ze słupkiem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, Oddział w Głuchowie Nr 14 9297 0005 0900 2088 2012 0005 z dopiskiem – Wadium na zadanie: „Remont drogi gminnej”. 4. O terminie wniesienia wadium decyduje wpływ środków na rachunek Zamawiającego. - za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego tj. przed wyznaczoną datą i godziną składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” oraz jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstąpił od określania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach