Przetargi.pl
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego przy ul. Batorego 64C

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Batorego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 8344000, , fax. 468 344 007
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego
  ul. Batorego 64C
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 8344000, , fax. 468 344 007
  REGON: 100095322
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pusb.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego przy ul. Batorego 64C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Zamawiającego, w czasie trwania roku akademickiego - w dniach zajęć studentów oraz w dniach pracy administracji Uczelni, w okresie 24 miesięcy. Obiektami, w których będzie świadczona usługa są 4 obiekty: obiekt administracyjno-dydaktyczny, obiekt dydaktyczny, obiekt dydaktyczno-hotelowy, dom studenta. Szczegółowy zakres i czas trwania usług opisano w Załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od postawienia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy z oświadczeniem wykonawcy w zakresie stosowanego podwykonawstwa i arkuszem cenowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach