Przetargi.pl
„Remont dróg powiatowych nr 1996B, 1962B, 1909B z podziałem na poszczególne części”

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Poligonowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 184 189
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
  ul. Poligonowa 30
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862 184 189
  REGON: 45067253800000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont dróg powiatowych nr 1996B, 1962B, 1909B z podziałem na poszczególne części”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I „Remont drogi powiatowej nr 1996B Śniadowo – Brulin o dł. odc. ok. 990m”: Remont drogi powiatowej polegać będzie na wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 0-6cm, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, uzupełnieniu poboczy mieszanką kruszyw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót/prac do wykonania zawiera dokumentacja oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Część II „Remont drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo o dł. odc. ok. 990”: Remont drogi powiatowej polegać będzie na wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 0-6cm, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, uzupełnieniu poboczy mieszanką kruszyw, oczyszczeniu istniejących rowów i przepustów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót/prac do wykonania zawiera dokumentacja oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Cześć III „Remont drogi powiatowej nr 1909B Sławiec do drogi powiatowej nr 1912B o dł. odc. ok. 500m”: Remont drogi powiatowej polegać będzie na wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego gr. 0-6cm, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, uzupełnieniu poboczy mieszanką kruszyw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres robót/prac do wykonania zawiera dokumentacja oraz specyfikacje techniczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla części I - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Dla części II - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 PLN (słownie złotych: szesnaście tysięcy złotych 00/100). Dla części III - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100). 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku HEXABANK nr 84876200090003275320000030, (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania ZDP-4.252.P-8.979.2020 b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310 z późn. zm.). 15.3.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale (zgodnie z pkt 13.6.3) IDW) i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, należy je złożyć w odrębnej kopercie w pokoju nr 11 – (oryginał) przed upływem terminu składania ofert, a kopię należy dołączyć do oferty. Jako Beneficjenta Wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać - Zarząd Dróg Powiatowych 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 15.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2.a) IDW rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 15.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 15.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach