Przetargi.pl
Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco

Powiat Głubczycki ogłasza przetarg

 • Adres: 48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4852078, 4053660 , fax. 774 856 533
 • Data zamieszczenia: 2021-11-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Głubczycki
  ul. Kochanowskiego 15
  48-100 Głubczyce, woj. opolskie
  tel. 77 4852078, 4053660, fax. 774 856 533
  REGON: 53141246700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatglubczycki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont dróg powiatowych na terenie powiatu głubczyckiego masą bitumiczno-asfaltową na gorąco
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach