Przetargi.pl
usługa dezynfekcji

Sąd Rejonowy ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, Plac Kościelny
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 483 500 , fax. 774 483 599
 • Data zamieszczenia: 2021-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy
  Plac Kościelny 6
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 774 483 500, fax. 774 483 599
  REGON: 32376600000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd Rejonowy w Nysie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa dezynfekcji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług dezynfekcji w budynku Sądu Rejonowego w Nysie przy pl. Kościelnym 6 (1 osoba), przy ul. Rynek 36C i ul. Rynek 36B (1 osoba) w godz. 10.00 – 13.00 , których zakres obejmuje: a) dezynfekcję powierzchni dotykowych w ciągach komunikacyjnych co 2 godziny: poręczy balustrad, klamek do drzwi, włączników światła, uchwytów, poręczy i siedzisk krzeseł, po-wierzchni blatów stolików; b) dezynfekcję toalet co 2 godziny (włączniki świateł klamki, baterie umywalkowe, deski sedesowe, podłogi itp.); c) dezynfekcję powierzchni dotykowych w Biurze Obsługi Interesantów, Biurze podawczym Wydziału Ksiąg Wieczystych, czytelni oraz poczekalni do tych pomieszczeń (w tym w szczególności: powierzchni blatów stolików i lady, przegród szklanych i z pleksi, klamek do drzwi, włączników światła, uchwytów, poręczy i siedzisk krzeseł oraz na życzenie: klawiatur, słuchawek i myszek komputerowych) – co najmniej 2 razy dziennie, w miarę możliwości po każdym przyjęciu interesanta; d) bieżącą dezynfekcję sal rozpraw w przerwach pomiędzy rozprawami: blaty stołów sędziowskich, protokolanta, stron i świadka, przegród szklanych i z pleksi, włączników świateł oraz na życzenie podłóg; e) w razie potrzeby dezynfekcję innych wskazanych pomieszczeń (lub ciągów komunikacyjnych) wszystkich powierzchni dotykowych i podłóg, stopni schodów, f) dostawę środków czystości oraz środków dezynfekujących o zawartości minimum 60% alkoholu służących do wykonania czynności określonych w § 2 ust. 1 lit. a–e Umowy oraz bieżące uzupełnianie środkami do dezynfekcji pojemników będących na wyposażeniu każdego z budynków sądu oraz atomizerów, znajdujących się na salach rozpraw i w pomieszczeniach biurowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach