Przetargi.pl
„Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap I”

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 28100 Busko-Zdrój, ul. Adama Mickiewicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 705 200 , fax. 413 705 290
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy
  ul. Adama Mickiewicza 10
  28100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 705 200, fax. 413 705 290
  REGON: 52369500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap I”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap I”: Zamówienie zostało podzielone na dwie części : Część 1 obejmująca: Zadanie nr 1. Remont drogi wewnętrznej Busko-Zdrój – Siesławice (do stacji PKP) położonej na dz. nr ewid. 65/19, obręb ewid. 32 Siesławice, gm. Busko-Zdrój. Część 2 obejmująca: Zadanie nr 2. Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 59/1 obr. ewid.19 Las Winiarski (Posada); Zadanie nr 3. Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 159 obr. ewid. 22 Młyny; Zadanie nr 4. Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 620 obr. ewid. 22 Młyny. Część 1 obejmująca: 1.1. Zadanie nr 1 Remont drogi wewnętrznej Busko-Zdrój – Siesławice (do stacji PKP) położonej na dz. nr ewid. 65/19, obręb ewid. 32 Siesławice, gm. Busko-Zdrój , a w tym: 1. wykonanie robót przygotowawczych – oczyszczenie nawierzchni i usuniecie drzew 2. wykonanie robót ziemnych - odchumusowanie 3. wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni chodnika, obrzezy i krawężników 4. wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne chodnika 5. budowa chodnika 6. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa wiążąca (wyrównawcza) śr. gr. 4 cm, 7. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa ścieralna gr. 5 cm, 8. utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 9. formowanie poboczy ziemnych Część 2 obejmująca: 1.2. Zadanie nr 2 Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 59/1 obr. ewid. 19 Las Winiarski (Posada) a w tym: 1. wykonanie robót przygotowawczych – usunięcie humusu, poszerzenie korony drogi, 2. wykonanie robót ziemnych – koryta pod w-wy konstrukcyjne drogi na poszerzeniu 3. wykonanie w-wy odsączającej gr 15 cm z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa na poszerzeniu 4. wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 25 cm na poszerzeniu, 5. wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm 6. wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 10 cm na poszerzeniu, 7. wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa wiążąca AC 11W gr. 4 cm, 8. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa ścieralna AC 11S gr. 5 cm, 9. utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem kamiennym 10. formowanie poboczy ziemnych 1.3. Zadanie nr 3 Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 159 obr. ewid. 22 Młyny a w tym: 1. wykonanie robót przygotowawczych – usunięcie humusu i poszerzenie korony drogi 2. wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm 3. wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31 mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm, wykonana układarką do mas bitumicznych 4. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa ścieralna z AC 11S gr. 5 cm, 5. utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym 6. formowanie poboczy ziemnych 7. wykonanie oznakowania pionowego 1.4. Zadanie nr 4 Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 620 obr. ewid. 22 Młyny, a w tym: 1. wykonanie robót przygotowawczych – usunięcie humusu i poszerzenie korony drogi 2. wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm 3. wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31 mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm, wykonana układarką do mas bitumicznych 4. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa ścieralna z AC 11S gr. 5 cm, 5. utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym 6. formowanie poboczy ziemnych 7. wykonanie oznakowania pionowego 2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 9 do SIWZ c) przedmiar - załącznik nr 10 do SIWZ. 3. Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja przetargowa (w szczególności STWiOR oraz przedmiar robót) zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego Strony ustalą zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 4. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 7. Wykonywanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, ppoż., oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 8. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji przetargowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla części nr 1- 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) Dla części nr 2 - 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w SIWZ „Uwaga 1 pkt a) do d)”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach