Przetargi.pl
„Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ’’

Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48413671339 , fax. +413660014
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Grunwaldzka 45
  25-736 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. +48413671339, fax. +413660014
  REGON: 000289785
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wszzkielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ’’
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w celu doposażenia oddziałów, zakup z środków własnych szpitala oraz z dotacji celowej Województwa Świętokrzyskiego umowa nr 7/D/218 o udzielenie dotacji z dnia 20.04.2018r. .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą załączyć wykonawcy do oferty: a) w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą: oświadczenie wykonawcy w oparciu o art. 25a ust 1 u.p.z.p., iż spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz o poleganiu przez niego na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (art. 22a u.p.z.p.), (zgodne z załączonym wzorem - załącznik nr 4a do SIWZ oświadczenie wykonawcy w oparciu o art. 25a ust 1 u.p.z.p., iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust 5 pkt. 1-2 i 4 u.p.z.p. oświadczenia Wykonawcy iż podmiot trzeci na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 22a u.p.z.p.) nie podlega wykluczeniu w przypadku gdy Wykonawca korzysta na zdolnościach podmiotu trzeciego (zgodne z załączonym wzorem - załącznik nr 4b do SIWZ), Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia winny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. b) pozostałe oświadczenia i dokumenty jakie muszą być załączone do oferty w tym dokumenty na potwierdzenie iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia : wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminów realizacji dostawy, dodatkowego okresu gwarancji oraz oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika, w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 23 ust. 1 i ust. 2 u.p.z.p.) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy lub umowę regulującą współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej. Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia: wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników. określenie zakresu pełnomocnictwa, podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców. wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2a – 2h do SIWZ. c) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 14. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.wszzkielce.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności (wraz z informacją, iż członkowie grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w danym postępowaniu ) lub braku przynależności do tej samej grup/y kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r poz. 184, z późn. zm.) i złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe w przedmiotowym postepowaniu. Zgodnie z treścią art. 4 pkt 14 w/w ustawy poprzez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Wykonawca wraz ze złożonym oświadczeniem o przynależności do tej samej grupy kapitałowej i złożeniu odrębnych ofert lub ofert częściowych może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 15. Oświadczenia i dokumenty, jakich będzie żądał przed udzieleniem zamówienia Zamawiający od wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 u.p.z.p.. Oświadczenia i dokumenty winne być aktualne na dzień ich złożenia: 1 wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykaz winien potwierdzać spełnienie warunku udziału w postepowaniu przez wykonawcę. Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowody, iż dostawy zostały wykonywane należycie tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. W przypadku gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 2) dokumenty na potwierdzenie, iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia: właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, poz. 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE/deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego lub stosowne oświadczenie iż do danego produktu nie stosuje się przepisów ww. ustawy wraz z załączeniem innych dokumentów potwierdzających iż, produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej, gdy ich przedłożenie jest niezbędne na podstawie odrębnych przepisów. opisy, katalogi, specyfikacje techniczne itp. z danymi technicznymi dla oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego. Autentyczność w/w dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego, Uwaga: certyfikaty/deklaracje, opisy/katalogi/specyfikacje techniczne załączone do oferty wykonawcy winny być czytelnie oznaczone, którego produktu dotyczą. 3) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa dokument/y określające w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, Wykonawca w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega na zasadach określonych w art. 22a u.p.z.p. zobowiązany jest przedłożyć dokumenty wymienione w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U z 2016r poz. 1126) dokumenty winne być wystawione na rzecz podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega tj.: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; UWAGA: Wyżej wymienione dokumenty - pkt 15 SIWZ, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona składa na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym jednak niż 5 dni od otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Dokumenty i oświadczenia winne być aktualne na dzień złożenia. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), a Wykonawca wskazał w ofercie dokumenty którymi dysponuje Zamawiający zgodnie z art. 97 ust 1 u.p.z.p. lub adres pod którym można je pozyskać.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach