Przetargi.pl
Remont dróg leśnych w ramach bieżącego utrzymania w Nadleśnictwie Młynary w 2019 r.

Nadleśnictwo Młynary ogłasza przetarg

 • Adres: 14-420 Młynary, ul. 1-go Maja
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 2486153, 2486193 , fax. 552 486 193
 • Data zamieszczenia: 2019-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Młynary
  ul. 1-go Maja
  14-420 Młynary, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 2486153, 2486193, fax. 552 486 193
  REGON: 17005412000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_mlynary/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg leśnych w ramach bieżącego utrzymania w Nadleśnictwie Młynary w 2019 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: pakiet nr 1 i pakiet nr 2. Pakiet nr 1 obejmuje remont dróg leśnych w leśnictwach: Książki, Klasztorne, Słobity, Sąpy, Godkowo, Stępniewo. Pakiet nr 2 obejmuje remont dróg leśnych w leśnictwach: Tatary, Zwierzyniec, Kisielewo, Brzozówka, Strużyna, Srebrny Potok. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, formowaniem nasypów, wykonaniem nawierzchni z kruszywa naturalnego łamanego, wykonaniem nawierzchni z przekruszu betonowego, konserwację przepustów, konserwację rowów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiar robót - pakiet nr 1, przedmiar robót - pakiet nr 2, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opis techniczny stanowiące załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233141-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokościach określonych poniżej: dla Pakietu nr 1 w wysokości 4.000,00 zł dla Pakietu nr 2 w wysokości 4.000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP SA 1/O Pasłęk nr rachunku: 02 1020 1752 0000 0902 0003 7994, z dopiskiem: - dla pakietu nr 1: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Remont dróg leśnych w ramach bieżącego utrzymania w Nadleśnictwie Młynary w 2019 r.” - pakiet nr 1, - dla pakietu nr 2: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Remont dróg leśnych w ramach bieżącego utrzymania w Nadleśnictwie Młynary w 2019 r.” - pakiet nr 2. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego, tj. do dnia 16.05.2019 r. do godz. 10:00 . 9.4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. 9.5. Treść gwarancji wadialnej / poręczenia musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP . 9.6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. 7.4. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności składając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ). Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza o nich informacje w oświadczeniach – załączniki nr 4 i 5 do SWIZ. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia (pkt 6.2 ppkt 2 lit. a SIWZ) wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7.5. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej, to Zamawiający przeliczy wartość waluty na PLN wedle średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 7.6. W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum): a) w formularzu oferty należy wskazać imiona i nazwiska, firmy (nazwy) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b) wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z treści pełnomocnictwa – załączonego do oferty - powinno wynikać, że wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia; c) oświadczenia - załącznik nr 4 i 5 do SWIZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach