Przetargi.pl
Remont dróg gminnych na terenie gminy Olszewo -Borki.

Gmina Olszewo-Borki ogłasza przetarg

 • Adres: 07-415 Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 761-31-07 , fax. 29 6432074
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olszewo-Borki
  ul. Władysława Broniewskiego 13
  07-415 Olszewo-Borki, woj. mazowieckie
  tel. 029 761-31-07, fax. 29 6432074
  REGON: 54830100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olszewo-borki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych na terenie gminy Olszewo -Borki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia obejmującego Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont dróg gminnych na terenie gminy Olszewo – Borki poprzez: 1) Remont drogi gminnej nr 250920W – ul. Królewska w miejscowości Kordowo od km 0+470 do 0+715 o długości 0,245 km. 2) Remont drogi gminnej nr 250923W w miejscowości Żebry Perosy od km 0+000 do 2+470 o długości 2,470 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Formularz cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1* do SIWZ, 3) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z punktem 19.1.4) SIWZ, 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z pkt 14.1.SIWZ, 5) W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zzamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach