Przetargi.pl
Dostawa akcesoriów do aparatury medycznej: kable, czujniki, mankiety dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 03-242 Warszawa, ul. Ludwika Kondratowicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48223265353 , fax. +48223265834
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
  ul. Ludwika Kondratowicza 8
  03-242 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48223265353, fax. +48223265834
  REGON: 14198346000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brodnowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Osoba prawna świadcząca usługi o charakterze powszechnym

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa akcesoriów do aparatury medycznej: kable, czujniki, mankiety dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa akcesoriów do aparatury medycznej: kable, czujniki, mankiety.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2.Wypełniona specyfikacja asortymentowo-cenowa - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, wypełniony i podpisany załącznik nr 5A – czas dostaw, wypełniony i podpisany załącznik nr 5B – termin płatności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach