Przetargi.pl
Remont dróg dojazdowych, gminnych i ulic przez wykonanie nawierzchni asfaltowych w Gminie Ciężkowice

Urząd Gminy w Ciężkowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 510 051 , fax. 146 510 944
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Ciężkowicach
  ul. Tysiąclecia 19
  33-190 Ciężkowice, woj. małopolskie
  tel. 146 510 051, fax. 146 510 944
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/ugciezkowice

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg dojazdowych, gminnych i ulic przez wykonanie nawierzchni asfaltowych w Gminie Ciężkowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Remont dróg gminnych i ulic przez wykonanie nawierzchni asfaltowych 1) droga w m. Kąśna Górna w kier. Krzyszkowski – dł. 78 m, 2) droga w m. Kąśna Górna dz. nr 255 – dł. 130 m, 3) droga w m. Kąśna Dolna za rzekę- dł. 60 m, 4) droga w m. Bogoniowice-Wierzchowina- dł. 90 m, 5) droga Tursko-Zapotocze- dł. 125 m, 6) ul. Topolowa- dł. 400 m, 7) ul. Potokowa- dł. 261 m, 8) ul. Źródlana- dł. 110 m, 9) ul. Zakole- dł. 400m. Zakres prac dla I części zamówienia obejmuje:  wykonanie robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy dróg mieszanka kamienną 0 – 31,5 grubości 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym na tak przygotowanej podbudowie położenie nawierzchni asfaltowej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej w jednej warstwie grubości 6 cm po zagęszczeniu mechanicznym , położenie nawierzchni asfaltowej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej w w dwóch warstwach grubości 3 i 4 cm po zagęszczeniu mechanicznym  wyczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej skropieniu emulsją i położenie nawierzchni asfaltowej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej w dwóch warstwach grubości 3 i 4 cm po zagęszczeniu mechanicznym  uzupełnienie poboczy mieszanką kamienna grubości 8 cm Dokładny zakres ilościowy robót określa załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji Przedmiar robót. Przy odbiorze końcowym robót Zamawiający będzie wymagał wykonania odwiertów kontrolnych na koszt Wykonawcy. Część II - Remont czterech odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych 1) droga działki nr 98,197/1,164/1,95/1 w Bruśniku, 2) droga działka nr 1309/1 w Jastrzębi, 3) droga działka nr 295 w Pławnej, 4) droga działki nr 587, 582, 581 w Siekierczynie. Zakres prac dla II części zamówienia obejmuje:  wykonanie robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy dróg mieszanka kamienną 0 – 31,5 grubości 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym , skropienie emulsją asfaltową , na tak przygotowanej podbudowie położenie nawierzchni asfaltowej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej w dwóch warstwach grubości 3 i 4 cm po zagęszczeniu mechanicznym , uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną.  wyczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej skropieniu emulsją i położenie nawierzchni asfaltowej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej w dwóch warstwach grubości 3 i 4 cm po zagęszczeniu mechanicznym , uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną.  wykonanie robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy dróg mieszanka kamienną 0 – 63 grubości 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym, na tak przygotowanej podbudowie położenie nawierzchni asfaltowej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej w jednej warstwie grubości 6 cm po zagęszczeniu mechanicznym.  wykonanie robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy dróg mieszanka kamienną 0 – 63 grubości 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym , na tak przygotowanej podbudowie położenie nawierzchni asfaltowej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej w jednej warstwie grubości 6 cm po zagęszczeniu mechanicznym , uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną. Dokładny zakres ilościowy robót określa załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji Przedmiar robót. Przy odbiorze końcowym robót Zamawiający będzie wymagał wykonania odwiertów kontrolnych na koszt Wykonawcy. Szczegółowy opis robót zawierają: Dla części I: Zał. nr 1 do SIWZ_ Mapy z zakresem prac część I Zał. nr 2 do SIWZ STWIORB nawierzchnie asfaltowe Zał. nr 2 do SIWZ STWIORB podbudowy z kruszywa Zał. nr 3 do SIWZ_Przedmiar_robót Dla części II: Zał. nr 1 do SIWZ_ Mapy z zakresem prac część I Zał. nr 2 do SIWZ STWIORB_nawierzchnie asfaltowe Zał. nr 2 do SIWZ STWIORB podbudowy z kruszywa Zał. nr 3 do SIWZ_Przedmiar_robót Do wykonania robót należy użyć wyłącznie materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Do realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, lecz o parametrach nie gorszych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. UWAGA: W uzasadnionych ekonomicznie i technologicznie przypadkach, wyłącznie za zgodą Zamawiającego - na etapie realizacji zamówienia – w przypadku ukazania się na rynku materiałów nowocześniejszych, o lepszych właściwościach i parametrach, Zamawiający dopuszcza możliwość ich zastosowania w zamian za materiały zaproponowane w ofercie. Jednak zmiana ta nie może wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia, przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 11 do SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się, jako kosztorysowe, a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny oferty na podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac opisano dalej. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie określonym w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Dla części I 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100). Dla części II 5 800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( tj Dz. U. z 2016 poz. 359 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy O/Ciężkowice Nr 09 8591 0007 0290 0000 2118 0020. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Ciężkowicach ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice (Kasa pok. 24). 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a p.z.p. oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Załączniku nr 9 do SIWZ. 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 p.z.p. 4. UWAGA: Zgodnie ze treścią art. 22a ust. 4 p.z.p. - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub, b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ust 1 niniejszego rozdziału. 7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 2. 9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdziale 7 ust. 6, pkt. 2) SIWZ. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p., natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z treścią Rozdziału 5 ust.2; 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 3 składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach