Przetargi.pl
Remont dachu wraz z dobudowaniem kominów w komunalnym budynku wielorodzinnym usytuowanym w Siedlimowicach nr 23

Urząd Miejski w Żarowie ogłasza przetarg

 • Adres: 58-130 Żarów, ul. Zamkowa 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Żarowie
  ul. Zamkowa 2 2
  58-130 Żarów, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu wraz z dobudowaniem kominów w komunalnym budynku wielorodzinnym usytuowanym w Siedlimowicach nr 23
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont dachu wraz z dobudowaniem kominów w komunalnym budynku wielorodzinnym usytuowanym w Siedlimowicach nr 23 Adres obiektu: Siedlimowice 23, 58-130 Żarów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki krycie podwójne m2 159,454 wraz z ołaceniem, oraz obróbkami blacharskimi , wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej .m2 159,454 wraz z ołaceniem, oraz obróbkami blacharskimi , częściowa wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, remont istniejących przewodów kominowych oraz dobudowa przewodów wentylacyjnych i spalinowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451111009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.zarow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach