Przetargi.pl
Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Wincentego Pola, Chłopskiej, Lotnictwa, Koziej, Podgórnej i Hallerczyków w Jeleniej Górze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-560 Jelenia Góra, Plac Piastowski 21
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 73 03 501 , fax. 75 73 03 516
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o.
  Plac Piastowski 21 21
  58-560 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 75 73 03 501, fax. 75 73 03 516
  REGON: 23017928000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodnik.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Wincentego Pola, Chłopskiej, Lotnictwa, Koziej, Podgórnej i Hallerczyków w Jeleniej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: budowę odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej: fi 315, fi 250, fi 125, fi 110 i fi 90 (pierścieniowa z rozgałęzieniami) o łącznej długości L= 3 000,0 m, spinającego istniejącą sieć wodociągową DN400 w rejonie ul. W. Pola z istniejącą siecią wodociągową DN250 w rejonie ul. Złotniczej, budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 0,25 i fi 0,2, PVC-U o łącznej długości L=2756,0 m oraz tłocznej (ciśnieniowej) fi 0,11 PE-HD o łącznej długości L= 507,0 m w rejonie ulic W. Pola, Chłopskiej, Lotnictwa, Koziej, Podgórnej i Hallerczyków w Jeleniej Górze, odprowadzającej ścieki z tego rejonu do istniejącej sieci kanalizacyjnej DN250 w ul. Waryńskiego, budowę przyłączy wodociągowych o łącznej długości L=1140,5 m, budowę przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości L=1889,5 m, budowę trzech sieciowych tłoczni ścieków przy ul. Chłopskiej, ul. Wincentego Pola i ul. Hallerczyków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części III Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Zakres robót realizowany będzie na postawie: Projektu budowlanego pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Wincentego Pola oraz budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic W. Pola, Chłopskiej, Lotnictwa, Koziej, Podgórnej i Hallerczyków w Jeleniej Górze sporządzonego przez FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, data opracowania grudzień 2013, Projektu budowlanego pn.:Budowa przyłączy wodociągowych i przykanalików w rejonie ulic W.Pola, Chłopskiej, Lotnictwa, Koziej, Podgórnej i Hallerczyków w Jeleniej Górze sporządzonego przez FUNAM Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, data opracowania grudzień 2013, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacji badań podłoża gruntowego dla potrzeb przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Wincentego Pola oraz budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic W. Pola, Lotnictwa, Koziej, Podgórnej i Hallerczyków w Jeleniej Górze, opracowanej przez GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. ul. Baczyńskiego 7/29, 95-100 Zgierz, Przedmiaru robót oraz Decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o pozwoleniu na budowę Nr 236/2014 z dnia 17.06.2014r. dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w ulicy Wincentego Pola oraz budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic W. Pola, Chłopskiej, Lotnictwa, Koziej, Podgórnej i Hallerczyków w Jeleniej Górze .Zamawiający wymaga realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium, w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Wykonawcy zobowiązaniu są dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium w wysokości terminie i formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wodnik.net.pl/ zakładka przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach