Przetargi.pl
Remont dachu w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach

Izba Skarbowa w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-513 Warszawa, A. Felińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48225618000 , fax. +48225618093
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Skarbowa w Warszawie
  A. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48225618000, fax. +48225618093
  REGON: 001021100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http//www.warszawa.apodatkowa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dachu Urzędu Skarbowego w Kozienicach w następującym zakresie: a)remont kominów, lukarn, ścian attyk i tympanonów, b)remont dachu z wymianą: -pokrycia dachu, -obróbek blacharskich, -remont świetlików dachowych, -rynien i rur spustowych, c)wymiana instalacji elektrycznej odgromowej, d)montaż instalacji elektrycznej przeciwoblodzeniowej. e)prace towarzyszące (prace tynkarskie, malarskie) 45.26.19.00-3, 45.31.23.11-0, 45.31.70.00-2, 45.26.25.22-6.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261900-3

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustala wadium w wysokości 27 000,00 zł.(słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy i 00/100). 2.Wadium wykonawca może wnieść dowolnie w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6 Ustawy. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawcy zobowiązani są wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 41113010170200000000137215 w BGK I O. Warszawa, z adnotacją: Wadium- PN_3_2017. 4. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelewem) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5.Zamawiający wymaga od wykonawcy w przypadku wnoszenia wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Ustawy załączenia do oferty oryginału gwarancji lub poręczenia. 6.Dokument gwarancyjny wnoszony w formie gwarancji lub poręczenia: -winien jednoznacznie wymieniać przypadki bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty wniesionego wadium Zamawiającemu, na każde jego żądanie w przypadku wystąpienia udokumentowanych okoliczności wskazanych w art.46 ust.4a i ust.5 Ustawy; -w przypadku wnoszenia przez konsorcjum wskazywać imiennie wszystkich członków konsorcjum biorących udział w postępowaniu, chyba że z innych dokumentów (upoważnienia dla lidera konsorcjum,umowy konsorcjum) jednoznacznie wynika, że wadium wnosi lider w imieniu wszystkich członków konsorcjum.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach