Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Karolewo, Elżbiecin, Wólka Drążdżewska

Urząd Gminy Krasnosielc ogłasza przetarg

 • Adres: 06212 Krasnosielc, Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 175 073 , fax. 297 175 074
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Krasnosielc
  Rynek 40
  06212 Krasnosielc, woj. mazowieckie
  tel. 297 175 073, fax. 297 175 074
  REGON: 53895200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Karolewo, Elżbiecin, Wólka Drążdżewska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych: 1. Zadanie I – Przebudowa drogi gminnej w miescowości Elżbiecin-Wólka Drążdżewska. 2. Zadanie II – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karolewo. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności: a) projekty budowlane, b) przedmiary robót. c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 3. Zakres robót budowlanych obejmuje Zadanie I – odcinek przebudowywanej drogi w miejscowościach Elżbiecin, Wólka Drążdżewska wynosi 1347,94mb; Jezdnia – warstwa ścieralna z AC 11 grubość 5cm, asfalt D50/70, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub 15 cm, pobocza gruntowe, zjazdy gruntowe. Zadanie II – odcinek przebudowywanej drogi w miejscowości Karolewo o długości 635,17mb; Jezdnia - warstwa ścieralna z AC 11 grubości 4cm, asfalt D50/70, podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm, pobocza gruntowe; 4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409). Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne producentów nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do wskazanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia zastosowanie ma określenie „lub równoważne", co oznacza, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jednakże wyłącznie pod warunkiem, ze posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 5. Wykonanie zamówienia w szczególności: • opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , • wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (usunięcie kolizji wszystkich sieci) i porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia, utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy wraz z wykonanymi przyłączami mediów na potrzeby realizacji robót, • organizację ruchu na czas prowadzenia robót wraz z ich niezbędnym oznakowaniem, • odwodnienie terenu budowy, • wszelkie roboty i prace ziemne w przypadku przerw związanych z warunkami pogodowymi, winny być trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu, • zagospodarowanie i wywóz gruntu z wykopów we własnym zakresie, • właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.) oraz ustawa z dnia 26 sierpnia 2013 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zm.) • przekopy kontrolne, w tym wykonanie przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, • doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót, • wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej, • Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia 6. Pozostałe wymagania odnośnie realizacji inwestycji: • Prace należy wykonać zgodnie z projektem. Wszelkie materiały zamienne winny uzyskać akceptacje Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru, ● Wykonawca, zobowiązany jest podczas prowadzenia prac (robót budowlanych) do zapewnienia ciągłości ruchu na istniejących drogach publicznych • Wykonawca winien zapewnić właściwą obsługę budowy w zakresie uprawnionego geodety, • W przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych w projekcie okoliczności Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego, • Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszystkich niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień, w odniesieniu do ewentualnych utrudnień, mogących pojawić się w związku z prowadzonymi robotami takich jak zamienna organizacja ruchu (zgłaszana z oznakowaniem, na czas prowadzenia robót, utrzymanie i jej likwidację), • Wykonawca będzie zobowiązany w ramach realizacji zadania wykonać roboty opisane w dokumentacji. W razie wątpliwości poczytuje się, że podejmie się wszystkich robót objętych projektem, • Zamawiający będzie organizował i zwoływał sukcesywne i cykliczne narady na budowie (forma zgłoszeń: pisemna lub telefoniczna, faks lub elektroniczna w razie konieczności), • Przedmiary robót powinny być odczytywane łącznie ze wszystkimi innymi częściami dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem a projektami należy przyjmować, że wiążącymi są ilości i warunki wykonania robót wynikające z projektów. Wykonawcy są zobowiązani do wykonania pełnego zakresu robót budowlanych określonych w dokumentacji, • Tam, gdzie w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wskazane: normy, aprobaty, specyfikacje techniczne Zamawiający każdorazowo dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwa użytkowania nie gorszych od założonych w powyżej wymienionych dokumentach, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, • Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia. Wykryte niezgodności, niejasności, powinien zgłosić Zamawiającemu. Przed wykonaniem nawierzchni asfaltowej Wykonawca wykona i dostarczy Inspektorowi Nadzoru badania stopnia zagęszczenia gruntu – w miejscach wskazanych przez Inspektora. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej,przedmiarach oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Dołączony do przetargu przedmiar stanowi materiał dodatkowy, ułatwiający Wykonawcom skalkulowanie ceny ofertowej. Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią bezwzględnie własność Inwestora. 3. Wykonawca przez cały okres robót budowlanych umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego włącznie z możliwością wglądu do dokumentacji budowy oraz wpisem do dziennika budowy; Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności: dziennik budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, badania zagęszczenia gruntu, oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, protokoły z wyników badań, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały, a Zamawiającemu na dzień odbioru. Inspektor zbada stan dokumentacji powykonawczej. W przypadku stwierdzenia wad, zwróci ją do poprawki. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 1. wykaz przekazywanej dokumentacji powykonawczej (kompletny, wyszczególnione i opisane wszystkie tomy, teczki, segregatory itp.); 2. dokumentację fabryczną (atesty), certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły jakości zabudowanych urządzeń i materiałów;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) dla zadania I oraz w wysokośco 4 000 złotych ( słownie: czterytysiące złotych) dla zadania II. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w BS Krasnosielc nr 15 8917 0001 0000 0026 2000 0030 do upływu terminu składania ofert w tytule przelewu należy podać nazwę Wykonawcy oraz nr sprawy UGK/ZP/1/2017. UWAGA: Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U z 2016r, poz. 1988) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych przepisów. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca, wraz z ofertą, musi dostarczyć w formie „ORYGINAŁU” do Sekretariatu lub „ORYGINAŁ” w odrębnej kopercie dołączyć do koperty zawierającej ofertę przetargową Wykonawcy. W przypadku, gdy „ORYGINAŁ” zostanie w trwały sposób dołączony do złożonej oferty Zamawiający nie będzie mógł zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócić dokumentu, ponieważ stanowił on będzie integralną część oferty. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienie żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 4a zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25A ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b odrzucenie oferty wykonawcy przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach