Przetargi.pl
Modernizacja poszycia dachu

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-075 Warszawa-Wesoła, ul. Żółkiewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 773 53 21 , fax. 22 773 53 21
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
  ul. Żółkiewskiego 17
  05-075 Warszawa-Wesoła, woj. mazowieckie
  tel. 22 773 53 21, fax. 22 773 53 21
  REGON: 15725326000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.schr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja poszycia dachu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja poszycia dachu zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ oraz przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: wymianę pokrycia dachowego i kominków wentylacyjnych , wykonanie izolacji cieplnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261900-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach