Przetargi.pl
Remont dachu w budynku usługowo-sportowym przy ul. Bierutowskiej 36-38 we Wrocławiu

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-304 Wrocław, Namysłowska 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o. o.
  Namysłowska 8
  50-304 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 020610504
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu w budynku usługowo-sportowym przy ul. Bierutowskiej 36-38 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.2. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu w budynku usługowo-sportowym przy ul. Bierutowskiej 36-38 we Wrocławiu.3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Główny przedmiot: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają: 1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik do SWZ2) Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót3) Przedmiary dla poszczególnych branż5. Przedmiot zamówienia :Zakres dotyczący: robot budowlanych podczas remontu dachu z z pokryciem bitumicznym 1. Usunięcie i utylizacja warstw papy2. Usunięcie i utylizacja obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych3. Wymiana uszkodzonego poszycia dachowego4. Wymiana uszkodzonych krokwi5. Wzmocnienie osłabionych krokwi6. Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych7. Równanie poszycia dachu8. Wymiana i wykonanie dodatkowych wyłazów dachowych do przestrzeni między stropowej9. Wykonanie nowego pokrycia papowego10. Wymiana odspojonych tynków zewnętrznych11. Malowanie nowych tynków zewnętrznych12. Wymiana / udrożnienie odpływów wody deszczowej13. Montaż czyszczaków na rurach spustowych14. Usunięcie śladów zacieków na tynkach15. Ułożenie warstwy izolacji cieplnej w przestrzeni między stropoweZakres dotyczący: Instalacje elektryczne podczas remontu dachu z z pokryciem bitumicznym1. Demontaż starej instalacji odgromowej2. Montaż nowej instalacji odgromowej3. Montaż nowych uziomów szpilkowych4. Wykonanie pomiarów elektrycznych6. Zamawiający ustala minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po zakończeniu odbioru końcowego robót. Zamawiający przewidział w niniejszym postępowaniu jedno z kryteriów oceny ofert „Okres gwarancji na roboty budowlane”.4. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają: 1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik do SWZ2) Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót3) Przedmiary dla poszczególnych branż5. Przedmiot zamówienia :Zakres dotyczący: robot budowlanych podczas remontu dachu z z pokryciem bitumicznym 1. Usunięcie i utylizacja warstw papy2. Usunięcie i utylizacja obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych3. Wymiana uszkodzonego poszycia dachowego4. Wymiana uszkodzonych krokwi5. Wzmocnienie osłabionych krokwi6. Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych7. Równanie poszycia dachu8. Wymiana i wykonanie dodatkowych wyłazów dachowych do przestrzeni między stropowej9. Wykonanie nowego pokrycia papowego10. Wymiana odspojonych tynków zewnętrznych11. Malowanie nowych tynków zewnętrznych12. Wymiana / udrożnienie odpływów wody deszczowej13. Montaż czyszczaków na rurach spustowych14. Usunięcie śladów zacieków na tynkach15. Ułożenie warstwy izolacji cieplnej w przestrzeni między stropoweZakres dotyczący: Instalacje elektryczne podczas remontu dachu z z pokryciem bitumicznym1. Demontaż starej instalacji odgromowej2. Montaż nowej instalacji odgromowej3. Montaż nowych uziomów szpilkowych4. Wykonanie pomiarów elektrycznych6. Zamawiający ustala minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po zakończeniu odbioru końcowego robót. Zamawiający przewidział w niniejszym postępowaniu jedno z kryteriów oceny ofert „Okres gwarancji na roboty budowlane”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w rozdz. VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego poniżej warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000,00 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie zawodowew kierowaniu robotami budowlanymi w wymiarze minimum 5 lat, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika robot budowlanych;Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.Uwaga:W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie, te same osoby spełniające powyższe wymagania mogą być potwierdzeniem spełniania warunku w każdym zadaniu, na które Wykonawca złoży ofertę.Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie dachu z pokryciem bitumicznym o wartości robót co najmniej 200.000,00 zł brutto.UWAGA:W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs NPB opublikowany w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu innych danych finansowych..Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane - zapis ten oznacza obowiązkowy udział tego podmiotu w realizacji zamówienia.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, składając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (wzór stanowią załączniki nr 7a, 7b, 7c do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.Sposób spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniaSpełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej będzie oceniany łącznie (podlega sumowaniu).Spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia będzie oceniane łącznie (podlega sumowaniu).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach