Przetargi.pl
Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 22
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 4261325 , fax. 0-61 4254460
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza
  ul. Żwirki i Wigury 22 22
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 4261325, fax. 0-61 4254460
  REGON: 00024011200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp6.gniezno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła podstawowa publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 6 w Gnieźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami konstrukcji drewnianej. Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty wynosi min. 60 miesięcy do max 84 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza siwz (w tym wzór umowy), dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (ST), przedmiary robót. Zamieszczone pod adresem mail www.sp6.gniezno.pl Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa wielkopolskiego, w związku z czym wszelkie planowane w nim prace remontowe wymagają uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gnieźnie działającym w porozumieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie - załącznik nr 1 do siwz, że na etapie postępowania przetargowego szczegółowo zapoznał się z dokumentacją projektową, zapisami siwz i załącznikami (w tym ze wzorem umowy) oraz obiektami będącym przedmiotem zamówienia (dokonał wizji lokalnej w terenie) i nie wnosi żadnych uwag
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi na wykonane roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp6.gniezno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach