Przetargi.pl
Remont budynku Pałac Przytocznica po częściowej rozbiórce.

Gmina Doruchów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-505 Doruchów, ul. Kępińska 13
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 7363221 , fax. 62 7363240
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Doruchów
  ul. Kępińska 13 13
  63-505 Doruchów, woj. wielkopolskie
  tel. 62 7363221, fax. 62 7363240
  REGON: 25085500900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.doruchow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku Pałac Przytocznica po częściowej rozbiórce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planuje się wykonanie rozbiórki części budynku mieszkalnego-wielorodzinnego B (niezamieszkałego) znajdującego się w m. Przytocznica na dz. ewid. nr 244/4 oraz projekt wymiany dachu w budynku mieszkalnym-wielorodzinnym - Pałac w Przytocznicy Podstawowy zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: ROZBIÓRKA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO - WIELORODZINNEGO B: - Zabezpieczenie drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych do mieszkań pod względem BHP użytkowników mieszkań - Demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych - Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej. - Rozbiórka pokrycia dachowego, - Rozbiórka kominów murowanych - Rozbiórka więźby dachowej i stropu, - Rozbiórka ścian działowych, - Rozbiórka ścian nośnych. - Rozbiórka ścian fundamentowych, - Segregacja odpadów, transport, utylizacja WYMIANA DACHU W BUDYNKU MIESZKALNYM - WIELORODZINNYM: - Zabezpieczenie okien drzwi parapetów i elementów wyposażenia ścian przed uszkodzeniem - Zabezpieczenie drzwi wejściowych oraz ciągów komunikacyjnych do mieszkań pod względem BHP użytkowników mieszkań - Demontaż więźby dachowej oraz pokrycia dachowego - Montaż nowej więźby dachowej oraz pokrycia dachowego - Wzmocnienie ścian nośnych oraz ocieplenie jednej z nich styropianem gr. 15cm - Rozebranie oraz ponowne wymurowanie kominów - Wymiana opierzenia, rynien oraz rur spustowych Ponadto wykonawca usunie na własny koszt i własnym staraniem ewentualne uszkodzenia powstałe w budynku zarówno w związku z ewentualnym zalaniem mieszkań w skutek opadów (w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia połaci dachowych w okresie prowadzenia prac) jak i w przypadku upadku z dachu elementów pokrycia lub narzędzi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w pieniądzu w kwocie 3 000,00 PLN należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Posiadacz rachunku: Gmina Doruchów Numer rachunku: SBL w Kępnie o/ Doruchów 38 8413 0000 0906 6483 2000 0004 Tytuł: wadium - Remont budynku Pałac Przytocznica Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z póź. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.doruchow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach