Przetargi.pl
Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy

Gmina Chodzież ogłasza przetarg

 • Adres: 64-800 Chodzież, ul. Notecka 28
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (0-67) 2821-608 , fax. (0-67) 2821-608
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chodzież
  ul. Notecka 28 28
  64-800 Chodzież, woj. wielkopolskie
  tel. (0-67) 2821-608, fax. (0-67) 2821-608
  REGON: 00053577000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachodziez.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Oleśnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.Zamówienie dotyczy remontu dachu na budynku szkolnym polegającym na: 1) wymianie opierzeń i obróbce blacharskiej; 2) remoncie kominów; 3)uszczelnienia świetlików dachowych; 4) wymianie blachy na tytanowo - cynkową w korytach odwadniających; 5) częściowej wymianie instalacji piorunochronnej; 6) częściowej wymianie pokrycia wraz z deskowaniem; 7) wymianie blachy w koszach połaci.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminachodziez.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach