Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy, gmina Rozdrażew

Gmina Rozdrażew ogłasza przetarg

 • Adres: 63-708 Rozdrażew, ul. Rynek 3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7221305 , fax. 062 7221370
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rozdrażew
  ul. Rynek 3 3
  63-708 Rozdrażew, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7221305, fax. 062 7221370
  REGON: 25085518500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy, gmina Rozdrażew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy, gmina Rozdrażew. 1.Szczegółowy opis przedmiotu został określony w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót , stanowiących załącznik Nr 9 do specyfikacji. 2.Zamówienie obejmuje budowę: 1) kanalizacji sanitarnej, w tym: kanały grawitacyjne z rur PVC-U kl.S,? 315/9,2 mm - 906 mb kanały grawitacyjne z rur PVC-U kl.S, ? 200/5,9 mm - 6307 mb rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC-U kl.S, ?160/4,7 m i rur PE ? 63mm ( przykanaliki 876 + 568 ) - 1444 mb/148 szt rurociągi tłoczne z rur PE ?160mm - 2214 mb ?110mm - 996 m ? 90mm - 518 mb przepompownie sieciowe P1 - P6 6 szt W tym I etap obejmuje : kanały grawitacyjne z rur PVC-U kl.S, ? 315 /9,2 mm - 906 mb kanały grawitacyjne z rur PVC-U kl.S, ? 200/5,9 mm - 2678 mb rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC-U ?160/4,7 mm i rur PE ? 63mm ( przykanaliki 450+172 ) 622 mb/76 szt rurociągi tłoczne z rur PE ?160mm - 2214 mb ?110mm - 217 mb ? 90mm - 203 mb przepompownie sieciowe P1; P2: P3 - 3 szt II etap obejmuje : kanały grawitacyjne z rur PVC-Ukl.S, ? 200/5,9 mm - 3629 mb rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC-U kl.S, ?160/4,7 mm i rur PE ? 63mm ( przykanaliki 426+396 - 822 mb/72 szt rurociągi tłoczne z rur PE ?110mm - 779 mb ? 90mm - 315 mb przepompownie sieciowe P4; P5; P6 -3 szt Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej, obsługi archeologicznej, opracowania projektu organizacji ruchu drogowego, uzyskania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych oraz uiszczenia wszelkich związanych z tymi formalnościami opłat ,wykonania na swój koszt wszystkich badań i prób ,wykonania inwentaryzacji powykonawczej w 3 egz., przywrócenia terenu i nawierzchni do stanu pierwotnego. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu wynik inspekcji kamerą rurociągów i przepompowni nagrany na płycie CD. Dodatkowe informacje Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć plac budowy zgodnie z przepisami ochrony ppoż. i bhp. Urządzenia i materiały, stosowane w realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej jeżeli materiały te charakteryzują parametry techniczne równe lub lepsze od wymienionych w dokumentacji. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324408
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: stotysięcytysięcyzłotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert tj. do dnia 28.07. 2011 r. do godz. 9:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 4. niniejszego rozdziału, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Jeżeli wadium wniesione zostanie w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Urząd Gminy Rozdrażew Bank Spółdzielczy Dobrzyca O/Rozdrażew numer konta: 78 8409 0001 0200 0215 2000 0001 Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Wieś i Budy, gmina Rozdrażew. 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 4 niniejszego rozdziału. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu, wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego i złożenie w kasie Urzędu Gminy, najpóźniej w terminie wskazanym w punkcie 2 rozdziału. Kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Dokumenty, o których mowa w podpunktach b)- e) punktu 3 muszą zachować ważność przez cały okres w którym Wykonawca jest związany ofertą. 7. Wykonawca , którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymaganiom, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.45 ust.4a ustawy PZP. 9. Zamawiający, zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rozdrazew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach