Przetargi.pl
Przebudowę drogi gminnej nr 497018P w miejscowości Łęka

Gmina Kościelec ogłasza przetarg

 • Adres: 62-604 Kościelec, ul. Turecka 7/3
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2716222 , fax. 063 2716282
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kościelec
  ul. Turecka 7/3
  62-604 Kościelec, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2716222, fax. 063 2716282
  REGON: 00054799700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscielec.ug.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowę drogi gminnej nr 497018P w miejscowości Łęka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęka od km 0+000 do km 0+850, długość odcinka 850 m. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE : - roboty pomiarowe - wyrównanie i dogęszczenie istniejącego podłoża - wykonanie jednowarstwowej podbudowy z mieszanki kamiennej - ułożenie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego - uzupełnienie poboczy żwirem - roboty wykończeniowe - wykonanie oznakowania pionowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://koscielec.nowoczesnagmina.pl/?c=248
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach