Przetargi.pl
Renowacja Stawu Olszak.

Urząd Miasta Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8785210 , fax. 061 8785210
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Poznań
  Plac Kolegiacki 17 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8785210, fax. 061 8785210
  REGON: 00000000514199
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja Stawu Olszak.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest renowacja Stawu Olszak i remont stopnia wodnego w ramach zadania -System stałego doczyszczania wód ciągu rzeki Cybiny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: -przedmiar robót -załącznik nr 7 do SIWZ, -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- załącznik nr 8 do SIWZ -projekt budowlano- wykonawczy- załącznik nr 9 do SIWZ Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na okres minimum 12 miesięcy na wykonany przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454531008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 16 500 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://bip.um.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach