Przetargi.pl
Remont dachu budynku przy ulicy Warcisława w miejscowości Kołbacz

Gmina Stare Czarnowo ogłasza przetarg

 • Adres: 74-106 Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 485 70 20 , fax. 91 485 70 60
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Czarnowo
  ul. Św. Floriana 10
  74-106 Stare Czarnowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 485 70 20, fax. 91 485 70 60
  REGON: 81168485800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://stareczarnowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku przy ulicy Warcisława w miejscowości Kołbacz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swoim zakresem: Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wolnostojącego zlokalizowanego na terenie założenia dawnego klasztoru cysterskiego, który wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-331 decyzją z dnia 29 listopada 2007 r. przy ul. Warcisława 7 w miejscowości Kołbacz, Gmina Stare Czarnowo na działce nr 43/15 o powierzchni – ok. 740 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach