Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Roosevelta 1,2 w Szczecinie

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-525 Szczecin, ul. Roosevelta
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 48-03-600, 091 48-03-663, , fax. 91 48-03-656
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 48-03-600, 091 48-03-663, , fax. 91 48-03-656
  REGON: 00102080300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Roosevelta 1,2 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienie jest opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń na realizację robót budowlanych w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie, w oparciu o sporządzony audyt energetyczny ex-ante, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej obejmuje: 1) sporządzenie przez wykonawcę:  a) projektów budowlanych;  b) projektów wykonawczych;  c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;  d) przedmiarów robót;  e) kosztorysów inwestorskich;  f) informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); 2) zlecenie ekspertyzy, opinii eksperta o stwierdzeniu (bądź braku stwierdzenia) obecności siedlisk i gniazd ptaków oraz występowania nietoperzy; 3) sprawdzenie rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz uzyskanie wymaganych warunków, opinii rzeczoznawców, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania opracowań i wymaganych do uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę, bądź zgłoszenia robót budowlanych; 4) złożenie do właściwego organu administracyjnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, bądź zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych; 5) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w trakcie trwania postępowania/postępowań o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych; 6) sprawowanie nadzór autorski, podczas realizacji zadania objętego dokumentacją projektową, opracowaną przez wykonawcę. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie wykonania następujących robót budowlanych w ramach termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Roosevelta 1,2:  a) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  b) wymiana fasad szklanych i ślusarki otworowej,  c) budowa instalacji fotowoltaicznej,  d) przebudowę źródła ciepła i instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników,  e) przebudowę instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji,  f) ocieplenie ścian zewnętrznych,  g) ocieplenie podcieni (wejściowych i wykuszu) oraz stropodachów (wykuszu i nadbudówek),  h) wymianę źródeł światła oświetlenia wewnętrznego,  i) przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej N-W . 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zgodnie z art. 45 ust. 1 pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2018r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego numer 32 1010 1599 0026 4213 9120 0000, z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej termomodernizacji”. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w ust. 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, Wykonawca załączy do oferty oryginalny dokument potwierdzający jego wniesienie, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zwrócenie go Wykonawcy, bez naruszania oferty (np. w odrębnej kopercie). 7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w dokumencie gwarancji należy wskazać: a) nazwę gwaranta oraz beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), b) obowiązek zapłaty sumy gwarancyjnej odpowiadającej wysokością kwocie wymaganego wadium; suma gwarancyjna powinna być wyrażona w złotych polskich, c) stan rzeczy, którego zaistnienie jest powodem żądania zapłaty przez beneficjenta (Zamawiającego). Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone w: art.46 ust.4a ustawy pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy pzp; oraz art. 46 ust.5 ustawy pzp, tj. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Gwarancja winna mieć charakter terminowy, bezwarunkowy, nie może być odwoływalna i winna być płatna na „pierwsze żądanie” beneficjenta gwarancji. 8. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz powinno obejmować cały okres związania ofertą poczynając od daty składania ofert. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 10. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach