Przetargi.pl
Remont dachu budynku ORDN w Tomaszowie Mazowieckim ul. Jana Pawła II.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. POW 10/16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-44/724-45-47 , fax. 724-2311
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
  ul. POW 10/16 10/16
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 0-44/724-45-47, fax. 724-2311
  REGON: 59064831000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tomaszow-maz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku ORDN w Tomaszowie Mazowieckim ul. Jana Pawła II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: - wymiana obróbek blacharskich, - wymiana rynien i rur spustowych, - krycie dachu papą termozgrzewalną
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452619003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie pobierał wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: - dysponują lub będą dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która posiada na dzień otwarcia ofert co najmniej 3 letnią praktykę zawodową. Zamawiający będzie liczył praktykę zawodową począwszy od dnia otrzymania uprawnień budowlanych. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń zgodnie z regułą spełnia/nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania należy złożyć: 1.1 Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności - (dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć: 2.1 Wykaz osób jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, wskazanymi do kierowania robotami budowlanymi specjalności konstrukcyjno - budowlanej, lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającymi co najmniej 3 letnią praktykę zawodową. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym zamówieniem oraz aktualne potwierdzenie przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego - aktualne na dzień składania ofert. Zamawiający zgodnie z art. 22 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia jakie zobowiązani są złożyć Wykonawcy: 3.1 Wypełniony i podpisany Formularz Oferty. 3.2 Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tomaszow.miasta.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach