Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do pól Majkowice - Kresy

Gmina Ręczno ogłasza przetarg

 • Adres: 97-510 Ręczno, ul. Piotrkowska 5
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7813269 , fax. 044 7813269
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ręczno
  ul. Piotrkowska 5 5
  97-510 Ręczno, woj. łódzkie
  tel. 044 7813269, fax. 044 7813269
  REGON: 59064792500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.reczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do pól Majkowice - Kresy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi dojazdowej do pól Majkowice - Kresy: - odcinek o łącznej długości 1600 m (odcinek nr 1 o długości 1100 m od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku północnym w śladzie istniejącej drogi gminnej o nr 312, oraz odcinek nr 2 dalszej kontyn
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium- art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 36 ust. 1 pkt 8, art. 45, art. 46 pzp. w kwocie 5.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art., 22 ust. 1 pzp i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i 2 pzp oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 pzp. W szczególności zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że: 1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a zwłaszcza aby wykazali że: a) wykonali co najmniej 2 roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości nie mniejszej niż 350 000 zł każda, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, b) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownik robót), należą do izby samorządu zawodowego, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie uznane przez zamawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 pzp Oferta wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp, zamawiający żąda załączenia do oferty: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, - oświadczenia, zgodnego z art. 22 ust. 1 pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: wykazu co najmniej 2 robót budowlanych(drogowych) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości nie mniejszej niż 350 000 zł każda, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, - dokumentów stwierdzających, że osoby, którymi dysponuje wykonawca, posiadają wymagane uprawnienia, a w szczególności wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lutego 1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca ma obowiązek złożenia dokumentów w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - art. 36 ust. 4 pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: długość okresu gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.reczno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach