Przetargi.pl
Dostawa talonów (bonów) dla pracowników SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego

SP ZOZ Szpital Rejonowy w Opocznie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, ul. Partyzantów 30
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7544823
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Szpital Rejonowy w Opocznie
  ul. Partyzantów 30 30
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 044 7544823
  REGON: 00030427200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.opoczno.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa talonów (bonów) dla pracowników SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa talonów (bonów) dla pracowników SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie w ilości: a) 1 136 szt. - po 100 zł b) 1 687 szt. - po 50 zł c) 1 352 szt. - po 10 zł Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu n
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Do ofert należy również dołączyć 1.Wypełniony formularz ofertowy (Zał. nr 1) 2.Parafowany wzór umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Do ofert należy również dołączyć 1.Wypełniony formularz ofertowy (Zał. nr 1) 2.Parafowany wzór umowy. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki Celem udokumentowania spełnienia wymagań art.22 ust. 1 oraz art. 24 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oferent dołącza do ofert następujące dokumenty : 1.Oświadczenie wg załącznika nr 2 a)posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm. ) e) wyrażam zgodę na wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: liczba placówek handlowych ( w sztukach ) na terenie miasta Opoczno realizujących talony (bony) Wykonawcy -
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.opoczno.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach