Przetargi.pl
Zakup z dostawą bonów towarowych dla pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6529639 , fax. 042 6528620
 • Data zamieszczenia: 2016-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Aleksandrowska 159 159
  91-229 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6529639, fax. 042 6528620
  REGON: 00029718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psychiatria-lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup z dostawą bonów towarowych dla pracowników Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Spec. Psych. ZOZ w Łodzi o łącznej nominalnej wartości 117 220,00 PLN brutto z (ZFŚS) w ilościach : 399 sztuk bonów o nominale 100,00 PLN, 1484 sztuk bonów o nominale 50,00 PLN, 312 sztuk bonów o nominale 10,00 PLN, wraz z 399 szt. kopert służących do ich opakowania 2. W zakres dostawy wchodzą wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki , koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 3. Oferowana cena powinna uwzględnić wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki i powinna obejmować pełen przedmiot dostawy objętej przedmiotem zamówienia wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia i jego dostawą do siedziby Zamawiającego pod wskazany adres oraz uwzględniać zaoferowany rabat i wykaz placówek w których można zrealizować bony. W przypadku dostarczenia uszkodzonych bonów towarowych podlegają one wymianie na nowe, nieuszkodzone w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przedmiotowego faktu przez Zamawiającego wobec Wykonawcy. Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zamawiającego. 3 . Pod pojęciem bony należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela będące środkiem płatniczym uprawniającym do zakupu towarów i usług w placówkach handlowo-usługowych. Bony muszą być w postaci papierowej, Zamawiający nie dopuszcza wersji elektronicznej bonów. Wymagany minimalny okres ważności bonów od daty dostawy - co najmniej do 31 grudnia 2016 r. Miejscami realizacji bonów wymaganymi przez Zamawiającego są sklepy i placówki posiadające w swojej ofercie szeroki wybór artykułów spożywczych ,przemysłowych, sportowych, AGD-RTV i innych - wymagane minimum to możliwość skorzystania z bonów w co najmniej 3 sklepach/ placówkach z województwa łódzkiego. 4.Koszt transportu przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego jest wliczony w cenę oferty. 5.Oferowane bony muszą być w języku polskim 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: liczba placówek handlowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.babinski.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach