Przetargi.pl
Remont dachu budynku mieszkalnego w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 16

Gmina Miejska Czarna Woda ogłasza przetarg

 • Adres: 83-262 Czarna Woda, ul. Mickiewicza 7
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5878855 w. 38 , fax. 058 5878801
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Czarna Woda
  ul. Mickiewicza 7 7
  83-262 Czarna Woda, woj. pomorskie
  tel. 058 5878855 w. 38, fax. 058 5878801
  REGON: 19024010700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarna-woda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku mieszkalnego w Czarnej Wodzie przy ul. Mickiewicza 16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont obejmuje następujące prace:
  - zerwanie istniejących nierówności i obróbek blacharskich;
  - wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej;
  - wykonanie nowych opierzeń dachowych i orynnowania.
  Remontem objęty jest dach główny budynku oraz dach ganku wejściowego i zadaszenie wejścia bocznego.
  Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
  - naprawę i przywrócenie do stanu poprzedniego uszkodzonych urządzeń i terenu, organizację i urządzenie placu budowy,
  - dostarczenie atestów, aprobat, certyfikatów, deklaracji zgodności, świadectw jakości na użyte materiały,
  - po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu placu budowy.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:
  a) opis techniczny,
  b) przedmiar robót.
  Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czarna-woda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach