Przetargi.pl
Dostawa materiałów zużywalnych do archiwizacji próbek osocza

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 21
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8422021 do 23 , fax. 059 8427449
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
  ul. Szarych Szeregów 21 21
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8422021 do 23, fax. 059 8427449
  REGON: 00029178200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krwiodawstwo.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów zużywalnych do archiwizacji próbek osocza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych do archiwizacji próbek osocza do będącego własnością Zamawiającego systemu SSA Automate w asortymencie i ilościach wyszczególnionych w Załączniku nr 4 do SIWZ - Formularz Cenowy. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 7. Wspólny słownik zamówień CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384370007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krwiodawstwo.slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach