Przetargi.pl
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZY UL. LEŚNIKOWSKIEJ 54 W ŁAPACH NA POTRZEBY UTWORZENIA KLUBU SENIOR+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach ogłasza przetarg

 • Adres: 18-100 Łapy, ul. Główna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 715 25 50, 715 27 18 , fax. 85 715 25 50
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach
  ul. Główna 50
  18-100 Łapy, woj. podlaskie
  tel. 85 715 25 50, 715 27 18, fax. 85 715 25 50
  REGON: 50259294000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopslapy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZY UL. LEŚNIKOWSKIEJ 54 W ŁAPACH NA POTRZEBY UTWORZENIA KLUBU SENIOR+
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZY UL. LEŚNIKOWSKIEJ 54 W ŁAPACH NA POTRZEBY UTWORZENIA KLUBU SENIOR+(DZ NR. EWID 1283/2): 1) pomieszczenie ogólnodostępne (sala spotkań) 2) pomieszczenie kuchenne (pracownia gastronomiczna) 3) wc męski i dla osób niepełnosprawnych, 4) wc damski 5) wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni + komunikacja 6) pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych (pomieszczenie pomocnicze) 7) pokój wsparcia indywidualnego z biblioteką (pokój wsparcia). 8) wiatrołap 9) pomieszczenie gospodarcze 10) pomieszczenie socjalne 11) przedsionek Przewiduje się remont pomieszczeń na parterze i przystosowanie ich na potrzeby utworzenia Klubu Senior +. W ramach remontu wymienione zostaną wszystkie drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, wymieniona zostanie instalacja elektryczna i sanitarna. Wykonana zostanie instalacja wentylacji pomieszczeń z wykorzystaniem istniejących przewodów wentylacji grawitacyjnej. W ścianach zewnętrznych zostaną zamontowane nawiewniki ścienne. Po rozprowadzeniu nowej instalacji, naprawieniu i przygotowaniu powierzchni, ściany i sufity zostaną odmalowane, we wszystkich pomieszczeniach zostanie wymieniona posadzka. Projektowane prace budowlane nie wymagają ingerencji w układ konstrukcyjny budynku. 2. Remont części pomieszczeń budynku zgodnie z kompletem dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania obejmuje następujące prace: 1) roboty remontowo-budowlane: - branża budowlana: roboty rozbiórkowe, ściany i ścianki działowe, tynki i okładziny wew. , malowanie, podłoża i posadzki, stolarka, uchwyty dla niepełnosprawnych - instalacja wentylacji mechanicznej: wentylacja wywiewna (roboty budowlane, przewody i osprzęt, urządzenia, regulacja, wentylacja wywiewna) 2) branża sanitarna: - instalacja c.o.: demontaż (grzejników, rurociągu stalowego, zaworu grzejnikowego, wykucie z muru wspornika stalowego, transport złomu), roboty montażowe instalacji c.o. (rurociągi, armatura, elementy grzejne, dokonanie prób, izolacja antykorozyjna i termiczna, roboty budowlane - instalacja wodno-kanalizacyjna (demontaż, roboty montażowe, leżaki kanalizacji sanitarnej, roboty ziemne, piony kanalizacji sanitarnej, biały montaż z podejściami, przewody pionowe i poziome wody zimnej i c.w.u., podejścia i zawory, armatura, izolacja antykorozyjna i termiczna, elementy budowlane 3) branża elektryczna: demontaż osprzętu (przewodów linii niskiego napięcia, łączników instalacyjnych, podtynkowych, opraw oświetleniowych, gniazd bezpiecznikowych), przyłącze napowietrzne (rury winidurowe, montaż na ścianie stojaków dla przyłączy, montaż przyłączy), roboty instalacyjne w budynkach (roboty instalacyjne elektryczne, w tym w zakresie instalacji tablic rozdzielczych, układanie przewodów, instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd, montaż opraw, pomiary. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określono w dokumentacji projektowej załączonej do postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 1, 2) zamawiający informuje, że budynek w trakcie rozbudowy i wykonywania robót budowlanych będzie użytkowany. 3) materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy, 4) Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane roboty wraz z materiałami oraz wbudowanymi urządzeniami i instalacjami na okres min. 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga także załączenia do oferty innych dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy - wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo w oryginale albo notarialnie potwierdzonej kopii - w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie oryginału (wg załączonego wzoru załącznik nr 8 do SIWZ). Jeżeli w imieniu podmiotu trzeciego działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, powinna ona posiadać pełnomocnictwo do takiej czynności. 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach