Przetargi.pl
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka kultury i Urzędu Miejskiego w Czyżewie

Gmina Czyżew ogłasza przetarg

 • Adres: 18-220 Czyżew, Mazowiecka 34
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czyżew
  Mazowiecka 34
  18-220 Czyżew, woj. podlaskie
  REGON: 450670166
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umczyzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka kultury i Urzędu Miejskiego w Czyżewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  6.1 Inwestycja pn. „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Miejskiego w Czyżewie” jest podzielona na dwa etapyEtap I obejmuje roboty zewnętrzne tj. m.in. budowę wiatrołapu wejścia głównego wraz z zewnętrznymi schodami wyposażonymi w platformę przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych ruchowo, budowę zewnętrznej windy z panoramicznym szybem windowym, wiatrołapem i schodami zewnętrznymi z pochylnią dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie , wykonanie elewacji z zastosowaniem grafitowego tynku mineralnego barwionego w masie i cegły licowej. Ponadto zakres tego etapu obejmuje wymianę pokrycia dachowego oraz zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej. Szczegółowy opis etapu I stanowi dokumentacja techniczna/projektowa będąca załącznikiem nr 8 do SWZ. Zakres ten będzie objęty decyzją pozwolenie na budowę. W chwili obecnej Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.Część zakresu z etapu I objęty jest prawem opcji tj.: wymiana stolarki okiennej. Prawo opcji polega na zwiększeniu zakresu inwestycji o wskazany zakres robót. • Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. • Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa opcji – nie później w terminie nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, poprzez złożenie oświadczenia woli, o skorzystaniu z tego prawa, w którym Zamawiający wskaże które roboty przewidziane opcją mają być wykonane. W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia Wykonawca wykona przedmiot zamówienia bez stolarki okiennej.• Przedmiot oraz zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji w tym warunki płatności i warunki gwarancji i rękojmi, będą takie same jak te, które obowiązują odpowiednio przy realizacji zamówienia podstawowego. • Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy ani nie wymaga podpisania dodatkowej umowy Etap II będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmuje roboty wewnętrzne tj. m.in. remont Sali widowiskowej, oraz pozostałych pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w tym korytarzy i klatek schodowych i łazienek. Zakres etapu II obejmuje także nowe nagłośnienie oraz wyposażenie GOK-u. Szczegółowy opis etapu II stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy będący załącznikiem nr 8a do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 18.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100.000 PLN (słownie złotych: sto tysięcy złotych )18.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy, w zależności od wyboru Wykonawcy.18.3 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium w takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy.Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e-mail lub adresu pocztowego na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.18.4 Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego 75 8747 0008 0000 0084 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Czyżewie (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.18.5 Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy.18.6 Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy.18.7 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 8.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym „Nie dotyczy”2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: „Nie dotyczy”3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 3.000.000 zł4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) dysponuje lub będzie dysponował 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725), w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy .b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia z których każde polegało na: budowie, rozbudowie lub remoncie obiektu budowlanego kubaturowego i obejmowało swym zakresem roboty ogólnobudowlane , a wartość tych robót była nie mniejsza niż 3.000.000 zł brutto;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2024-07-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach