Przetargi.pl
Remont części pomieszczeń budynku nr 13 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147

11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, Gdańska 147
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
  Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 341260412
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont części pomieszczeń budynku nr 13 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont części pomieszczeń budynku nr 13 w kompleksie wojskowym przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.Zakres robót: Roboty ogólnobudowlane:• rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, • wykucie z muru podokienników z lastryko,• zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach (lamperia),• zerwanie posadzki cementowej, • wykucie otworów w ścianach z cegły dla otworów drzwiowych • wykucie z muru ościeżnic drewnianych • rozebranie posadzki z płytek • zerwanie wykładziny ściennej z płytek,• odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, • wykonanie ściany murowanej z bloczków betonu komórkowego,• wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obsadzenie belek stalowych, • wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych,• gruntowanie powierzchni pionowych warstwą szczepną, • gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych preparatami gruntującymi • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej • wykonanie posadzki płytkowej z kamieni sztucznych,• wykonanie cokolików z płytek, • licowanie ścian płytkami, • wykonanie przegród z tworzyw sztucznych z drzwiami • wykonanie gładzi gipsowej dwuwarstwowej na ścianach, sufitach, • montaż drzwi płytowych wewnętrznych pełnych, • odsalanie dwukrotne ścian ceglanych, • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian wykonane zaprawą mineralną• wykonanie tynków renowacyjnych • dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych,• malowanie farbą olejną rur stalowych, • wykonanie i montaż witryny PCV obsadzonej na dybach stalowych – szkło matowe, • demontaż i montaż okien z PCV uchylno-rozwieranych jednodzielnych,• wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne, • utylizacja gruzu i tarcicy,Zakres wszystkich prac i wymagań został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do SWZ (STWIORB branży budowlanej) oraz załączniku 7 do SWZ (przedmiar budowlany). Roboty elektryczne: roboty demontażowe:• demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych,• demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych, • demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego, • demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych, żarowych,  instalacje elektryczne: • wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, • przebijanie otworów śr. 25 mm w ścianach lub stropach, • montaż listwy elektroinstalacyjnej PCW,• montaż rozdzielnicy, • montaż w rozdzielnicy rozłącznika bezpiecznikowego modułowego z wkładką bezpiecznikową, • przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej, • montaż puszek, gniazd instalacyjnych podtynkowych, • montaż łączników i przycisków bryzgoszczelnych jednobiegunowych, • montaż przekaźników czasowych w puszce,• montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowym, • montaż przewodów kablowych YDY, • montaż przewodów uziemiających z linki,• montaż, plafonier, opraw NT SQ 300 LED, opraw NT VECTOR 3 LED• wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia, rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, skuteczności ochrony od porażeń, • montaż tablicy rozdzielczej o masie do 10 kg,• badania i pomiaryZakres wszystkich prac i wymagań został szczegółowo opisany w załączniku nr 5 do SWZ (STWIORB branży elektrycznej) oraz załączniku 8 do SWZ (przedmiar elektryczny) Roboty instalacyjno-sanitarne:• demontaż grzejników, zaworów grzejnikowych;• demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych: umywalek, ustępów z miską porcelanową, baterii umywalkowych;• demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych,• wykucie bruzd poziomych w ścianach,• mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych,• przebicie otworów w elementach z betonu,• wykonanie rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm, 25 mm, • wykonanie dodatków za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych, • montaż zaworów przelotowych i zwrotnych instalacji wodociągowej o śr. nominalnej 20 mm, 25 mm, • montaż zaworów czerpalnych kulowych na wąż o min. śr. 15 mm,• wykonanie próby szczelności, • wykonanie izolacji rurociągów,• zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi, • zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, • montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm, 50 mm, • montaż czyszczaków z PCV, • montaż rur wywiewnych z PVC,• montaż wpustów ściekowych z tworzyw sztucznych, • montaż postumentów porcelanowych do umywalek oraz umywalek pojedynczych, • montaż baterii umywalkowych jednouchwytowych, • montaż zlewozmywaka jednokomorowego oraz baterii zmywakowej ściennej, • montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany „kompakt” • montaż pisuarów z zaworem spłukującym, • montaż brodzika natryskowego narożnego,• montaż kabin natryskowych do kąpieli oraz baterii natryskowych, • montaż zaworów grzejnikowych z głowicą termostatyczną, zaworów grzejnikowych powrotnych, • montaż grzejników stalowych typu CosmoNova, • wykonanie rurociągów w instalacjach c.o. stalowych,• wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji c.o.,• gruntowanie i malowanie rurociągów, • przebicie otworów o pow. do 0,05 m2,• montaż wentylatorów kanałowych typu TD350/125, • wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej, • montaż amonestatów kołowych, • wykonanie przewodów wentylacyjnych, • obsadzenie ramki z drzwiczkami pod otwory rewizyjne, • obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi, • montaż klimatyzatora – materiał Zamawiającego, • wykonanie rurociągu z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu, • napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu oraz ich uruchomienieZakres wszystkich prac i wymagań został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 do SWZ (STWIORB branży sanitarnej) oraz załączniku 9 do SWZ (przedmiar sanitarny).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia ustalonegow Rozdziale XI pkt 1 SWZ.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy - NBP O/O BYDGOSZCZ 90 1010 1078 0106 2113 9120 2000 z dopiskiem WADIUM SPRAWA NR 14/ZP/RB/INFR/2023. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do ofertyw oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:• nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamawiający.• określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,• kwotę gwarancji/poręczenia,• termin ważności gwarancji/poręczenia,• zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia nieodwołanie i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.• w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.Uwaga:9. Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.10. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunkuw powyższym zakresie;1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunkuw powyższym zakresie;1.4. zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca:1.4.1. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykażeco najmniej jedną osobę skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy winna posiadać uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego oraz ważne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ważne w okresie trwania umowy.Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych do wykonania zamówienia, Wykonawca składaw formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oraz w wykazie osób (załącznik nr 10 do SWZ).1.4.2. posiada doświadczenie – Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, co najmniej jednego zadania o podobnym charakterze i wielkości, zrealizowanych na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł brutto z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 11 do SWZ.Warunek uważa się za spełniony, jeżeli ww. zakres zrealizowany zostałw jednym zamówieniu dla jednego podmiotu (lub zespołu podmiotów). Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w przypadku:2.1. wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;2.2. wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ;2.3. polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie w art. 118 ust. 1 ustawy pzp:a. oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp - załącznik nr 3 do SWZ,b. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziałuw postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – załącznik nr 13 do SWZOcena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów (załącznik nr 13 do SWZ) musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.3. ZAMAWIAJĄCY WZYWA WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA, DO ZŁOŻENIA w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:3.1. Wykaz osób - zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załączniknr 10 do SWZ;3.2. Wykaz robót - zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załączniknr 11 do SWZ;3.3. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, o ile wskaże w oświadczeniu (załącznik nr 3 SWZ) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach