Przetargi.pl
remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych w Dębnie

Gmina Dębno ogłasza przetarg

 • Adres: 74-400 Dębno, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7603001 do 4 , fax. 095 7602030
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębno
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5 5
  74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 095 7603001 do 4, fax. 095 7602030
  REGON: 21096699300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont cząstkowy nawierzchni dróg bitumicznych w Dębnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Dębna polegający na łataniu dziur i ubytków masą mineralno-bitumiczną, grysowo-żwirową ścieralna ruch KR-3 , do kwoty łącznie 60.000 zł ( brutto)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie obowiązuje

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach